Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion av Mattias Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Monika Alic, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Helena Forss Johansson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Det saknas idag tydliga riktlinjer nationellt för hur ersättning betalas ut till förtroendevalda. Ersättningarna skiljer sig mellan olika avdelningar och enheter i förbundet. Det har även stor betydelse vilken typ av anställning den förtroendevalda har. T.ex. så har en förtroendevald som inte har en tillsvidareanställning eller har arbete med perioder av längre ledigheter mycket små möjligheter att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om ersättning skall betalas ut är även till stor del beroende av den förtroendevaldas arbetsgivare. Förtroendevalda med arbetsgivare som inte är villiga att fakturera Vårdförbundet eller inte låter den förtroendevalda byta pass så hen inte har fridag när hen utför förtroendeuppdrag blir utan ersättning.

Det nämns även i uppdragsbeskrivningarna för avdelningsstyrelseledamöterna att uppdraget i grunden är ideellt. Detta är en mycket otydlig formulering, om styrelseuppdraget skall ske helt ideellt så tror jag det är få förtroendevalda som skulle kunna klara av detta. Uppdraget kväver att styrelseledamöterna deltar i många sammankomster av olika slag. Styrelseuppdraget kräver att den förtroendevalda lägger ner från ett par dagar i månaden till nästan ett heltidsengagemang (avdelningsordförande och vice avdelningsordförande).

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skapar ett tydligt och nationellt ersättningsreglemente för förtroendevalda