Erfarenhet och kompetens måste löna sig

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin, Majvor Jansson, Martin Jonsson, Monika Alic till kongress 2018.

I nuläget finns ett stort missnöje och frustration med löneutvecklingen hos vårdförbundets medlemmar;
Utbildning, förvärvad erfarenhet, klinisk kompetens och lojal personal som stannar kvar på samma arbetsplats värdesätts inte rättvist. Att byta arbetsplats förefaller vara det enda som främjar en positiv löneutveckling.

Varje nyanställd kräver upplärning, vilket kostar pengar och ökar arbetsbelastning för befintlig personal. En positiv löneutveckling är betydelsefull för att få fler att vilja utbilda sig till och stanna kvar i våra legitimerade yrken. Allt detta tillsammans med förlust av kompetens och stabilitet kan i sin tur leda till minskad patientsäkerhet.

Vårdförbundet har tidigare uppgett att de anser att det är viktigt att lönesättningen är individuell och att varje enskild medlem själv ska förhandla om sin lön med chefen. Verkligheten ser dock annorlunda ut och det finns inget utrymme för förhandling. I praktiken är lönesumman redan fördelad och skillnaderna minimala. I nuläget finns ett inbyggt systemfel i löneprocessen, löneskillnaden mellan den nyexaminerade och den mer erfarna medlemmen är otillräcklig och åtgärder krävs.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet tydligt markerar i framtida avtal att kompetens och erfarenhet ska
generera möjlighet till en stabil löneutveckling genom hela yrkeslivet.