Demokrati och insyn i Vårdförbundets arbete

Motion av Eva Lenander till kongress 2018.

I stadgarna står att
· "Vårdförbundets organisation utgår från dig som medlem"
· "Vårdförbundet präglas av öppenhet och insyn i den demokratiska processen"
· "Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka och utvecklar organisationen"
· "Demokratin är en förutsättning för att Vårdförbundet ska vara ett starkt förbund".

Tyvärr saknas i väldigt stor utsträckning kommunikation från lokalföreningars styrelser till medlemmarna. Medlemmar har också nekats ta del av både föredragningslistor/dagordningar samt protokoll med hänvisning att dessa inte är offentlig handling och även med beskrivning att protokollen innehåller sekretessbelagd information om individuella medlemmar. Bland annat tillgänglighet till årsmötesprotokoll saknas som länk på hemsidan. Det är inte möjligt att ta del av vilka frågor som de olika styrelserna arbetar med eftersom inte styrelseprotokoll är tillgängliga. Bloggfunktionerna används bristfälligt. Man kan fråga sig om de lokala hemsidorna överhuvudtaget är utformade för dialog eller information med medlemmarna.

Även nationellt saknas insyn av beslut som tagits av Vårdförbundets högst beslutande organ, Kongressen. Endast protokoll från Kongress 2014 finns att tillgå och är svårsökt på hemsidan. Medlemmar som lagt motion till kongress 2014 fick inte ta del av motivering till varför deras motioner avslagits eller med vilken förklaring de ansetts besvarade. Detta sammantaget ger medlemmarna dålig insyn i det lokala och centrala arbetet och i den demokratiska processen i Vårdförbundet. Vi ser inte att Vårdförbundet idag uppfyller de 4 punkterna beskrivna ovan.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet i demokratihandboken skriver tolkning för formuleringar i stycket om demokrati.

Att alla lokala hemsidor får en länk på förstasidan till årsmötesprotokoll och dess dagordningar/föredragningslistor.

Att alla lokala hemsidor får en länk på förstasidan till styrelseprotokoll och dagordningar/föredragningslistor och att lokalföreningar. och att de lokalföreningar som inte utformar dokument så att de kan offentliggöras uppmanas att informera medlemmarna hur de kan ta del av denna information på annat sätt, under samma länk.

Att revisionen i sitt uppdrag tydligt får mandat att granska att demokratin uppfylls enligt intentionerna i stadgarna både i Vårdförbundet nationellt och i lokalföreningarna.