Definition av begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Motion av Eva-Lotta Lager, avdelning Jönköping, Martin Jonsson till kongress 2018.

I sjukvården använder vi oss av begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" och hänvisar till olika lagar. Detta begrepp finns inte någonstans definierat och framförallt inte "beprövad vetenskap". I de yrkesetiska koderna för våra fyra yrken framgår att vi har ett personligt ansvar att kontinuerligt utveckla vår kompetens och kunskap för det arbete vi ska utföra. Även i den svenska patientsäkerhetslagen beskrivs vårt ansvar. Vi ska enligt den utföra våra arbetsuppgifter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi har en skyldighet att ställa krav på utbildning och kompetensutveckling av arbetsgivaren för att kunna uppfylla lagens och den etiska kodens krav.

För att Vårdförbundet ska kunna få kraft i sitt arbete med att bättre beskriva vårt yrkesansvar med koppling till lön och yrkeskarriär behöver Vårdförbundet definiera "vetenskap och beprövad erfarenhet" för våra fyra yrken.

Avdelningsstyrelsen Jönköping yrkar därför på:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet tar fram en definition av begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" för våra fyra yrken.

Att Vårdförbundet använda denna definition i sitt påverkansarbete för våra fyra yrkens löne- och karriärsutveckling.