Budgetansvar kopplat till verksamhetsplan

Motion av Eva-Lotta Lager, avdelning Jönköping, Martin Jonsson, Mattias Weibull, Jenny Olsson till kongress 2018.

Vårdförbundets nuvarande organisation bygger på att vi är en juridisk person, det innebär att vi har en gemensam ekonomi. Varje lokal avdelningsstyrelse leder, samordnar och driver Vårdförbundets verksamhet inom avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut. Den lokala avdelningsstyrelsen driver leder och samordnar den lokala verksamheten utifrån verksamhetsplanen men har inte ansvaret för den tillhörande budgeten. Budgetansvaret ligger idag på enhetschefen. Detta förändrades i samband förändringen av kansliorganisationen och att anställd skulle har anställd chef.
Verksamhetsplan och budget är nära sammankopplade och är beroende av varandra. Att då dela upp dessa delar ger en haltande organisation.

Avdelningsstyrelsen Jönköping yrkar därför på:

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att lokal avdelningsstyrelse får fullt mandat att leda, samordna och driva verksamheten med ansvar för budget och verksamhetsplan.