Att vara ett professionsförbund

Motion av Emmy Nilsson, Martin Jonsson till kongress 2018.

I Dagens medicins artikelserie med start 170612 "Ystad öppnar avdelning utan sjuksköterskor" med slutartikeln 170615 "Lokalt fack vill prova enhet utan sjuksköterskor" riskerar Vårdförbundet att inte ses som ett professionsförbund. Liknande artikel där personal förespråkat en avdelning utan sjuksköterskor under dygnets alla timmar gick att läsa på Helsingborgs dagblad , SVT nyheter Helsingborg 170707 och att detta gjordes i god samverkan med arbetsgivaren. I dagens medicins artikelserie framkommer det att den lokala förtroendevalda och den centrala organisationen inte delar samma ståndpunkt, detta i sig är inte problematiskt men Vårdförbundet riskerar att tappa förtroende som part när Vårdförbundet ger två olika uttalanden i media och när uttalande ges som inte är i linje med aktuell forskning inom området. Vårdförbundet utger sig för att vara ett professionsförbund och därmed är det olyckligt att det inte framkommer i artiklarna att Vårdförbundet reserverat sig alternativt ställt kritiska frågor kring avdelningar utan eller låg bemanning av sjuksköterskor under dygnets alla timmar. Aktuell forskning inom området till exempel Ekman et al (2011), Aiken et al (2014) och Aiken et al (2017), säger att låg sjuksköterskebemanning är förenat med ökad mortalitet och större risk för patienter att drabbas av allvarliga vårdskador. Som förtroendevald är du sårbar och i en beroendeställning till den lokala arbetsgivaren därför är Vårdförbundets uppgift att starka och förbereda förtroendevalda inför deras förtroendeuppdrag, särskilt att beakta är när förtroendevalda kommer i kontakt med media och ställs inför specifika professionsfrågor. Således bör förtroendevalda erbjudas professionsspecifika föreläsningar utifrån Vårdförbundets fyra olika professioner inom ramen för de sex kärnkompetenserna då Vårdförbundet utger sig för att vara ett
professionsförbund.

Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A. M., Bruyneel, L., McHugh, M.,... & Sermeus, W. (2017). Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ Qual Saf, 26(7), 559-568.

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., ... & McHugh, M. D. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. The Lancet, 383(9931), 1824-1830.

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & Lidén, E. (2011). Person-centered care—Ready for prime time. European journal of cardiovascular nursing, 10(4), 248-251.

Yrkande 

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet initierar och erbjuder professionsspecifika föreläsningar av de som bedriver nationell och internationell forskning till förtroendevalda/ och i den mån det är möjligt erbjuda föreläsningar till enskilda intresserade medlemmar, gärna i samverkan med de fyra professionsföreningarna.