Att se över hur vi kan stärka Vårdförbundets roll i den svenska modellen

Motion av Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin, Per Axelsson till kongress 2018.

Den svenska modellens syfte är att skapa lugn och ro på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Den förutsätter maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare, en stark fackföreningsrörelse, hög anslutningsgrad och någorlunda nöjda parter. Den svenska modellen är utformad för industrin och där är det enklare att utjämna maktbalansen med stridsåtgärder om det behövs. I vården är det inte lika enkelt eftersom tredje man drabbas och eftersom arbetsgivarna ändå kan beordra visst arbete under vissa förutsättningar. En annan skillnad mellan industrin och offentlig sektor är att inom industrin skapas mätbara ekonomiska mervärden som kan åberopas som löneutrymme i förhandlingar. Det mervärde som skapas i vården är svårare att sätta siffror på och därmed svårare att åberopa i förhandlingar. Dessutom kan en hög produktion av vård tvärtom bli en kostnad i budget och därför blir alla jämförelser med industrin än mer orättvis.

Förhandlingsläget för offentlig sektor blir därmed jämförelsevis mycket svagt.

Utfallet blir sämre, medlemmarna blir missnöjda över både arbetsgivare och fackförbund. De kanske byter arbetsgivare eller t.o.m. yrke och går ur Vårdförbundet. Vårdförbundet får tyvärr ofta kritik från medlemmar för arbetsgivarnas ovilja att gå våra medlemmar till mötes. Allt detta leder till försämringar i den svenska modellen genom sämre facklig anslutningsgrad och oro på arbetsmarknaden.

Det finns ett behov av att stärka Vårdförbundets ställning i den svenska modellen både lokalt och nationellt. Även om inte alla avdelningar alltid har problem med sina arbetgivare så kan problemen uppstå snabbt vid byte av chefer, byte av Hr eller andra tjänstemän, byte lokalpolitiker, budgetåtsramningar, byte avdelningsstyrelse etc. Den här motionen syftar till att undersöka hur Vårdförbundets roll kan stärkas i förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren. När skulle till exempel uppsägning av ett samverkansavtal vara kontruktivt? Att stärka Vårdförbundets roll lokalt över hela landet kan ge positiv medlemsutveckling, lugnare arbetsmarknad, förbättrad patientsäkerhet och mer tid för utveckling.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att undersöka hur Vårdförbundet kan stärka sin roll i den svenska modellen.