Arbetsvillkor för pensionerade sjuksköterskor för säker vård i Region Skåne

Motion av Margareta Troeng till kongress 2018.

Pensionerade sjuksköterskor används ofta som resurser på sina tidigare arbetsplatser.

De kan erbjudas visstidsanställning på viss procent och ingår då som en del av personalstyrkan med rättigheter och skyldigheter som andra anställda m.h.t. bland annat deltagande i arbetsplatsträffar och kompetensutveckling på betald arbetstid. Enligt Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i Region Skåne gäller att arbetsplatsträffar "... ska ses som en integrerad del i ordinarie arbetstid.... Vid eventuellt frivilligt deltagande under fritid utgår ersättning med timme för timme"

Men det vanligaste är nog att en pensionerad sjuksköterska erbjuds timanställning. Timanställda anställs dag-för-dag eller timme-för-timme för att ersätta luckor i bemanningen. Då ingår inte deltagande i arbetsplatsträffar som en självklarhet i timanställningen, varken för att delta i diskussioner, eller för rutinuppdatering, eller för olika åtgärder för kompetensutveckling som t.ex. uppdatering i ny teknik, nytt material eller nya behandlingsmetoder. Det skulle öka motivationen för den timanställda att hålla sig ajour om arbetsgivaren såg detta som värdefullt och erbjöd deltagande på betald arbetstid. Det skulle i sin tur underlätta för enhetens övriga anställda och viktigast – det skulle säkerställa en säker vård! Refererar till ett fall i tidskriften Vårdfokus:

"Ivo riktar i sitt beslut därför kritik även mot vårdgivaren för att ha "brustit i sitt ansvar när det gäller att ge timanställd hälso- och sjukvårdspersonal förutsättningar att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt vid telefonrådgivning".

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/november/1177-kritiseras-for-atttimanstalld-gav-fel-rad/

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att pensionerade sjuksköterskor som anlitas som betald resurs inom sitt yrke får större valfrihet mellan anställning på timmar respektive anställning på viss tid.

att pensionerade sjuksköterskor som anlitas som betald resurs inom sitt yrke får rätt att delta i arbetsplatsträffar och kompetensutveckling på betald tid på den arbetsplats där hon har sin huvudsakliga anställning.

att Vårdförbundet arbetar för att detta blir en policy och inte något som är godtyckligt för varje enskild verksamhetschef/enhetschef.