Arbeta för att tydliggöra sjukvårdspolitikernas arbetsgivaransvar

Motion av Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Charlotta Dickman, Marie Löfstrand, Per Axelsson, Eva Lenander till kongress 2018.

Många av Vårdförbundets medlemmars arbetsplatser lider av dålig arbetsmiljö och dåliga villkor. Resultatet av det visar sig i våra medlemmars ohälsa, missnöje och hög personalomsättning, samt kompetensförsörjningskris med påföljande sjukvårdskris som debatteras flitigt i media. De förtroendevalda sjukvårds- och kommunpolitkerna som sitter i styrelserna och nämnderna har det högsta ansvaret för verksamhet, kompetensförsörjning, personal, lön och arbetsmiljö. Att de delegerar uppgifterna till tjänstemän fråntar dem inte ansvaret. I ansvaret ligger att följa upp hur delegeringarna fungerar, att undersöka och vidta åtgärder för de brister som visar sig. Ingen kan undgå att se att det inte fungerar tillfredställande. Att cheferna i alla led inte klarar av att lösa de problem som finns. Cheferna skyller på politikenas budget, politikerna skyller på cheferna. Det verkar som om sjukvårdspolitikerna inte förstår sitt ansvar och inte förstår att de måste agera. Inte sällan försvarar de sig med påståendet att de som politiker inte "ska lägga sig i". Men hur ska man kunna ansvara för arbetsmiljön om man inte lägger sig i?

I praktiken borde sjukvårdspolitikerna uppfatta att det finns arbetsmiljöproblem som inte har kunnat lösas genom de delegeringar som de skrivit och vidta så många undersökningar och åtgärder som behövs tills de fungerar. Om det hade utförts på ett korrekt sätt sedan 2001 när arbetsmiljöföreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete kom hade vi inte behövt hamna i rådande situation idag. Signalerna om att arbetsmiljöarbetet och att deras delegeringarna inte fungerar är många och tydliga. Sjukvårdspolitikena kan också bli kallade till arbetsmiljöverkets inspektioner och och få stå till svars för arbetsmiljöproblemen direkt om alla chefer skulle ange resursbrister för att åtgärda arbetsmiljön.

Vi har en kultur där de ansvariga lokala politikerna i styrelser och nämnder inte tar sitt ansvar eller har gjort det under många år. Det är mycket svårt för en enskild medlem eller förtroendevald att påverka och förändra den här okunskapen hos de ansvariga politikerna. Problemen verkar också finnas i flera delar av landet. Därför föreslår undertecknad att Vårförbundet nationellt arbetar för att tydliggöra de lokala sjukvårds- och kommunalpolitikernas ansvar för att följa upp delegeringarna för arbetsmiljön och arbetsvillkoren och vara mer aktiv där det behövs.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att informera om och tydliggöra de lokala region-, landsting.- och kommunpolitikernas arbetsgivaransvar för våra medlemmars arbetsmiljö och arbetsvillkor.