Vårdförbundets beräkningar syftar till att belysa de ekonomiska konsekvenserna för sjuksköterskor som väljer att arbeta deltid jämfört med heltid. Materialet inkluderar både historisk löneutveckling och en uppskattning av framtida löne- och prisökningar.

Det visar beräkningarna i korthet

Sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistutbildade som väljer att arbeta 75% av heltid, går miste om en betydande summa pengar räknat över ett yrkesliv.

På mediannivå uppgår denna förlust till omkring 7 miljoner kronor för grundutbildade sjuksköterskor medan specialistutbildade sjuksköterskor förlorar omkring 8 miljoner kronor.

Skillnaden mellan deltidsarbete och heltidsarbete per år

Beräkningarna utgår från medianlönen (månadslön inklusive fasta tillägg enligt den partsgemensamma lönestatistiken) år 2022, för grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.  

Skillnaden i real årslön (median) mellan 100 procents respektive 75 procents tjänst har beräknats från startåret 2013 och fram till år 2055, som antas vara slutåret innan pension. För perioden 2013-2022 har SCBs data över löne-och prisutveckling använts och för perioden 2023-2055 löneutvecklingen antagits vara 2,5 procent per år.

För prisutvecklingen 2023-2055 har använts dels tillgängliga uppgifter om KPI, dels KI:s prognos fram till 2029 och för perioden 2030-2055 antas prisutvecklingen vara 2 procent per år.  Beräkningarna tar inte hänsyn till individuell löne- eller karriärutveckling, som medför en variation i lönenivå mellan individer och som därmed också påverkar skillnaden i löneinkomst mellan heltid och deltid.

Grundutbildad sjuksköterska, real utveckling över tid

Skillnaden i inkomst (lön före skatt) är knappt 150 000 kr år 2013 och ökar sedan realt, med angivna antaganden om pris- och löneutveckling, till drygt 181 000 kr år 2055.

Total real inkomstförlust från 2013 till 2055: Cirka 7,2 miljoner kr

Specialistsjuksköterska, real utveckling över tid

Skillnaden i inkomst (lön före skatt) är drygt 163 000 kr år 2013 och ökar sedan realt, med angivna antaganden om pris och löneutveckling, till närmare 224 000 kr år 2055.

Total real inkomstförlust från 2013 till 2055: Cirka 8 ,1 miljoner kr

Bakgrundsdata

Beräkningarna för löneutvecklingen för sjuksköterskor, grundutbildade och specialistutbildade, baseras på karriärdata för individer födda 1986 som börjar sin yrkeskarriär år 2013 vid 27 års ålder och går i pension vid 69 år, som är den av Pensionsmyndigheten prognoserade riktåldern för åldersgruppen.

Utgångspunkt är medianlönen 2022, enligt den partsgemensamma lönestatistiken. Utifrån den och tidigare uppgifter samt framtida antaganden om löne- och prisutveckling har den årsvisa reala skillnaden i medianlön före skatt mellan heltids- och deltidsarbetande beräknats.

Skillnaderna i medianlön år från år har sedan räknats ihop till att visa den sammanlagda skillnaden i reallön före under ett helt yrkesliv, beroende på om man arbetat heltid eller deltid. Beräkningarna tar inte hänsyn till individuell löne- eller karriärutveckling eller lönespridning, som medför en variation i lönenivå mellan individer och därmed också en variation i skillnaden mellan heltidslön och deltidslön.

Grundutbildad Sjuksköterska

 • Startår för Arbete: 2013
 • Medianlön 2022: 36 700 kr
 • Löneutveckling 2013-2022: Baserat på SCB:s lönestatistik, medianlöner
 • Framtida Löneutveckling: Från 2022 och framåt antas en årlig löneökning om 2,5%.

Specialistutbildad Sjuksköterska

 • Startår för Arbete: 2013
 • Medianlön 2022: 41 300 kr
 • Löneutveckling 2013-2022: Baserat på SCB:s lönestatistik, medianlöner
 • Framtida Löneutveckling: Från 2022 och framåt antas en årlig löneökning om 2,5%.

Inflation och Prisutveckling

 • 2013-2024: Använder Konsumentprisindex (KPI) för att justera för inflation.
 • 2025-2029: Använder Konjunkturinstitutets (KI) prognos för prisutveckling.
 • Från 2030 och framåt: Antas en årlig prisutveckling/inflation om 2%.

Beräkningarna har genomförts av TCO:s utredare och statistiker Lena Orpana.