I händelse av konflikt kan du beordras att utföra skyddsarbete. Blir du beordrad måste du utföra arbetet och därefter rapportera det till Vårdförbundet. Dina uppgifter är avgörande i vårt arbete med att granska hur arbetsgivaren beordrar skyddsarbete, och agera om inte reglerna följs.

När Vårdförbundet varslar om konfliktåtgärder har din arbetsgivare tid på sig att förbereda och planera för hur verksamheten ska fortsätta inför eventuella åtgärder såsom övertidsblockad eller strejk. Vissa situationer går dock inte att planera för och då kan skyddsarbete vara ett alternativ. Det ska dock användas sparsamt och enligt den partsgemensamma definitionen på vad skyddsarbete är. 

Vad är skyddsarbete?

I det centrala kollektivavtalet §27, står det så här om skyddsarbete:  

Arbetstagare är skyldig att utföra skyddsarbete. Till skyddsarbete hänföres arbete som erfordras för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. 

Skyddsarbete handlar alltså om en nödsituation där det inte finns några andra handlingsalternativ. Det får bara användas för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att klara av en situation tydligt kopplad till behov hos enskild patient. Till exempel en ambulanssjuksköterska som behöver slutföra en körning som sträcker sig över det schemalagda arbetspasset, eller en anestesisjuksköterska som behöver närvara vid en operation som drar ut på tiden.

Läs mer och rapportera ditt skyddsarbete