Vi får många frågor kring HÖK 19, det nya avtalet för dig anställd i region kommun och kommunalt bolag. Just nu pågår arbetet för fullt med att träffa lokala avtal och att genomföra löneöversynen enligt det nya avtalets prioritering av erfarna och särskilt yrkesskickliga. Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna och reda ut några oklarheter.

Om du inte hittar svaren på dina frågor här nedan, kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller en lokal förtroendevald.

Varför tecknas sifferlösa avtal?

Vi har haft ett icke nivåbestämt löneavtal i många år. Detta eftersom siffersatta centrala avtal inte kan ge mer än det så kallade ”industrimärket”, vilket brukar ligga på 2-2,5 procent/år. Vårt löneavtal har gynnat medlemmarna och säkrat en löneutveckling på i genomsnitt 4 procent per år under de senaste 5 åren, vilket är dubbelt så mycket som ”industrimärket”. Ett siffersatt centralt avtal riskerar att sätta ett tak för hur stora löneökningarna kan bli. Därför är vårt strategiska val ett icke nivåbestämt löneavtal, och i stället använda den lokala lönebildningen.

Ett så kallat sifferlöst avtal innebär inte att löneökningen är noll, utan att vi via den lokala lönebildningen kan åstadkomma högre löneökningar än en centralt fastställd siffra som har industrimärket som tak.

Däremot har vi sett att löneökningarna under flera år varit snedfördelade, så att den största ökningen gått till yngre och nya i yrket och inte till erfarna och särskilt yrkesskickliga. Det är därför som vi under förhandlingarna har drivit och också fått igenom en löneprioritering av särskilt yrkesskickliga medarbetare och att erfarenhet är ett tydligt lönekriterium.

Varför måste man skriva ett lokalt avtal utöver det centrala?

Det kommunala självstyret medför att alla kommuner och regioner måste sluta lokala kollektivavtal (LOK:ar) med Vårdförbundet, där de ansluter sig till det nya centrala avtalet (SKL/Sobona kan alltså inte binda sina medlemmar direkt till ett centralt avtal). Vid de överläggningarna vill vi alltid gå igenom avtalet tillsammans med arbetsgivaren och diskutera vad de nya delarna kräver av de lokala parterna. Kriterierna för särskilt yrkesskickliga ska också fastställas lokalt, och ligga till grund för den löneöversyn som nu drar igång.

Vad händer om man inte kommer överens lokalt?

De lokala överläggningarna är inte en förhandling och Vårdförbundet har inga möjligheter att lokalt till exempel strejka om man inte kommer överens, eftersom vi är bundna av den fredsplikt som råder när vi har ett gällande centralt avtal. Vi kan se till att få in en avvikande syn i det protokoll som skrivs, men vi har alltså inget veto. Detta är arbetsrättsliga regler som gäller för hela arbetsmarknaden och inget vi som enskilt förbund kan påverka.

Vad händer nu? Blir det 10 000 till särskilt yrkesskickliga?

Efter att det lokala kollektivavtalet (LOK:en) är tecknat för regionen, kommunen eller det kommunala bolaget fortsätter processen genom att lokala löneöverläggningar tar vid ute i verksamheterna. Här är dina förtroendevalda är med och påverkar ramarna för hur lönen ska sättas för dig och dina kollegor. Man tittar gemensamt på statistiken för löneutveckling, lönespridning och hur särskild yrkesskicklighet ska bedömas i de olika verksamheterna.

Lönesättande chefer ska sedan bedöma och sätta lön utifrån lokala lönekriterier och de två nya delarna – erfarenhet och särskild yrkesskicklighet. Snart kommer du att kallas till lönesamtal där du inte bara ska prata prestation under förra året, utan också kronor och ören. Är kanske just du särskilt yrkesskicklig och kan få del av den särskilda löneprioriteringen? Vårdförbundets mål är att fortfarande att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under den treåriga avtalsperioden, även om inte den siffran står uttalad i det centrala avtalet. Prata med Vårdförbundet Direkt, din förtroendevalde eller lokalavdelning för att få råd och stöd inför ditt lönesamtal – ta kontakt i tid och förbered dig väl! Här hittar du 12 tips att börja med .

Även om du inte bedöms vara särskilt yrkesskicklig just nu, är det bra att veta hur kriterierna ser ut hos er, så att du vet vad du kan sträva mot och kan argumentera för din sak. Kontakta en lokal förtroendevald för mer information!

När får jag min nya lön och varför dröjer det?

Hela löneprocessen har fördröjts eftersom vi i de centrala förhandlingarna inte kunde komma överens med SKL och Sobona och till slut kallade in medlare. När det centrala avtalet väl var på plats tog ett omfattande arbete vid med att utbilda förtroendevalda i det nya avtalet, så att de sedan kunde genomföra överläggningar och börja teckna LOK:ar med landets alla 21 regioner och 290 kommuner. Det arbetet påbörjades innan sommaren och ska slutföras i början av hösten. När LOK:arna är tecknade ska de lokala löneöverläggningarna genomföras och du ska ha ditt lönesamtal. Först därefter fastställs din nya lön. Beroende på hur långt processen kommit hos din arbetsgivare kommer din nya lön att betalas ut under hösten, retroaktivt från den 1 april.

Hur kan vi vara säkra på att arbetsgivarna verkligen genomför lönesatsningen?

Under hela den centrala förhandlingen i våras satte vi stort tryck på både SKL/Sobona, arbetsgivare och politiker. Det måste vi fortsätta med, både centralt och lokalt. Våra förtroendevalda på alla nivåer gör just nu ett fantastiskt jobb med att få alla goda förutsättningar i det centrala avtalet att bli lokal konkret verkstad. Stötta dina förtroendevalda i det jobbet, de behöver stödet från dig och dina kollegor! Tillsammans kan vi påverka och förbättra både löneutveckling och arbetsmiljö.

Om arbetsgivarna inte genomför prioriteringen av erfarna och särskilt yrkesskickliga så att lönespridningen ökar markant, kan Vårdförbundet centralt säga upp avtalet redan efter två år. Vi kommer att arbeta mycket med att analysera utfall och hålla noga koll på statistiken, både lokalt och centralt. Vi har flera avstämningspunkter, bland annat årliga jämförelser hur lönespridningen ökat och hur prioriteringen av särskilt yrkesskickliga faller ut. Så vi kommer att fortsätta att hålla högt tryck på arbetsgivarna – det ska inte gå att runda de tydliga skrivningarna i avtalet!

Förutsättningarna att lyckas nå vårt mål om 10 000 till särskilt yrkesskickliga finns: I juni berättade regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en ny satsning på 9,4 miljarder för att stärka hälso- och sjukvården. Av dessa pengar ska 3,3 miljarder riktas till medarbetare inom vården. Vårdförbundets syn är såklart att de pengarna måste gå till ökad grundbemanning, så att medlem får en bättre vardag med fler kolleger, men också till löneökningar för alla som är särskilt yrkesskickliga.

Detta innebär att nu finns det pengar från regeringen för regioner och kommuner att göra verkstad av det nya avtalet, ett avtal som säger att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska löna sig. Det är kort sagt dags för arbetsgivarna att börja leverera på allt detta!

Vad händer nu? Tidslinje under hösten 2019

  1. Centrala avtalet fastställs i Lokala kollektivavtal (LOK:ar)
  2. Lokala löneöverläggningar görs mellan parterna
  3. Lönesamtal genomförs mellan chef och medarbetare