Nedan följer svar på en del av de frågor som kommit in från förbundets medlemmar. Om du har fler frågor kring förhandlingarna eller hur förhandlingarna påverkar dig kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller ringa till Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420.
 • Vad innebär det nya sifferlösa avtalet?

  Det nya avtalet ger goda förutsättningar att klara kompetensförsörjningen i vården. Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i den lokala lönebildningen och vårt mål är att dessa erfarna nyckelpersoner ska få 10 000 kronor mer i månaden under avtalsperioden. Genom ökad lönespridning kan också nya och mindre erfarna se att det går att göra lönekarriär i yrket.

  Vi har också fått sänkt veckoarbetstid vid ständig natt i kommunerna och ska arbeta tillsammans med arbetsgivare lokalt för att få hälsosam arbetstidsförläggning för våra medlemmar.

  Avtalet gäller från 1 april 2019 och löper under tre år till 31 mars 2022, med möjlighet att säga upp avtalet efter två år. Det skapar ett tryck på att arbetsgivarna och politikerna verkligen levererar lokalt. 

 • Fick vi igenom våra krav?

  Vårdförbundet hade fyra yrkanden inför förhandlingarna med SKL och Sobona:  

  • En särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Ett partsarbete som ska syfta till att utveckla den lokala löneprocessen.
  • Att arbetstidsmåttet i det centrala kollektivavtalet ska vara 34 timmar och 20 minuter vid ständig nattjänstgöring, oavsett verksamhet.
  • Ett partsarbete som syftar till att via lokal samverkan uppnå fungerande processer kring arbetstidsförläggning. 
    
   Alla ovanstående yrkanden har accepterats av motparten, men på lite olika sätt. Därutöver har vi även kommit överens om ett partsgemensamt arbete om karriärmodeller för Vårdförbundets medlemmar.  
 • Blir det 10 000 kr mer för särskilt yrkesskickliga?

  Det är tydliga krav på att denna grupp ska prioriteras lokalt och vi har flera avstämningspunkter för att säkra att arbetsgivarna levererar och att det blir verklighet. 10 000 kr mer till särskilt yrkesskickliga ska bli verklighet under avtalsperioden.

 • Är ni nöjda med det nya avtalet?

  Vi är nöjda med att SKL och Sobona har gått oss till mötes i våra krav. Nu fortsätter vi att trycka på för att få arbetsgivare och politiker att leverera. Avtalet är en viktig start på ett arbete som nu måste fortsätta, både centralt och lokalt. 

 • Vad menas med ”sifferlöst avtal”?

  Vårdförbundet har haft så kallat sifferlöst eller ”icke nivåbestämt” löneavtal i många år. Det har gynnat medlemmarna väl och gett en löneutveckling på i genomsnitt 4 procent per år under de senaste 5 åren, vilket är dubbelt så mycket som ”industrimärket”.

  Industrimärket, som sätts av parterna inom industrin är vägledande för löneökningsnivån på hela arbetsmarknaden. Det innebär att parter som vill ha siffror i det centrala löneavtalet har att förhålla sig till industrins märke, som för åren 2017 – 2019 bestämts till 6,5 procent totalt för treårsperioden. Om Vårdförbundet skulle teckna ett centralt avtal med siffror så gäller alltså industrins märke.

  I och med att Vårdförbundet strävar efter att få upp medlemmarnas löner, skulle ett siffersatt centralt avtal riskera att sätta ett tak för hur stora löneökningarna kan bli. Därför är Vårdförbundets strategiska val att välja ett icke nivåbestämt löneavtal, och i stället använda lokal lönebildning.

  Genom ett löneavtal som bygger på lokal lönebildning sätts lönen lokalt och möjliggör en löneutveckling som speglar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid. Vilket innebär att man kan åstadkomma relativlöneförändringar, alltså högre löneökningar än industrimärket, vilket Vårdförbundet fått de senaste åren.

  Men trots den goda genomsnittliga löneutvecklingen ser vi att medlemmarnas erfarenhet inte belönats, då större löneökningar lagts på mindre erfarna. Därför blir det svårt att göra den lönekarriär som man vanligtvis gör i andra akademiska yrken.

  Vårdförbundets medlemmar har hittills saknat reell möjlighet att göra lönekarriär i det patientnära arbetet. Det var också en stor del av motionerna till kongressen 2018 som lyfte detta, så Vårdförbundets yrkanden om en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga är en direkt följd av medlemmarnas uppdrag från kongressen.

  Nu har Vårdförbundet fått tydliga krav i avtalet på att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i lönehänseende, att det ska gå att göra lönekarriär, samt att lönespridningen ska öka. I avtalet står också att en avstämning och årlig kvalitativ utvärdering av lönestatistiken ska ske för att säkra att kraven i avtalet uppfylls.

  Avtalet ger alltså alla möjligheter att via lokal lönebildning skapa ökad lönespridning, lönekarriär och prioritering av särskilt yrkesskickliga. Med starkt tryck från medlemmar och förtroendevalda och en gemensam vårdförbundsstrategi har vi stora förutsättningar att positivt förändra lönestrukturen under denna avtalsperiod, tillsammans.

  Om arbetsgivarna inte levererar på avtalet kan vi säga upp det redan efter två år. Det sätter ett extra stort tryck på att 10 000 kronor extra i månaden under avtalsperioden för särskilt yrkesskickliga verkligen kommer att hända. Det går inte att smita undan.

 • När får jag min nya lön?

  Avtalet gäller fullt ut från 1 april. Det innebär att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga ska påbörjas redan i årets löneöversyn, som nu återupptas inom kort. Du kommer därför att få ett nytt lönesamtal. Den nya lönen kommer att betalas ut senast under hösten 2019, exakt vilket datum är ännu inte fastställt. Lönen kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april. 

  Varför dröjer det?

  Hela löneprocessen har fördröjts eftersom vi i de centrala förhandlingarna inte kunde komma överens med SKL och Sobona och till slut kallade in medlare. När det centrala avtalet väl var på plats tog ett omfattande arbete vid med att utbilda förtroendevalda i det nya avtalet, så att de sedan kunde genomföra överläggningar och börja teckna LOK:ar med landets alla 21 regioner och 290 kommuner. Det arbetet påbörjades innan sommaren och ska slutföras i början av hösten. När LOK:arna är tecknade ska de lokala löneöverläggningarna genomföras och du ska ha ditt lönesamtal. Först därefter fastställs din nya lön. Beroende på hur långt processen kommit hos din arbetsgivare kommer din nya lön att betalas ut under hösten, retroaktivt från den 1 april.

 • Vem kan räknas som särskilt yrkesskicklig och få del av den nya löneprioriteringen?

  Kriterierna för vem som ska definieras som särskilt yrkesskicklig ska fastställas lokalt mellan parterna. Sedan sätter arbetsgivaren lön utifrån de kriterierna. Vi har flera hållpunkter i avtalet som ska säkra att detta verkligen sker och vi kommer tillsammans att följa upp hur man arbetar lokalt med särskilt yrkesskickliga. 

 • Vad gäller kring sänkt veckoarbetstid för de som arbetar ständig natt i kommuner och kommunala bolag?

  Avtalet ger sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete. Detta gäller nu oavsett i vilken verksamhet arbete sker. Tidigare avtal omfattade endast nattarbetande medarbetare i regioner och anställda på omväxlande dag/natt i kommuner samt vissa uppräknade företag inom Sobona. Från den 1 april 2020 gäller heltidsmåttet 34 timmar och 20 minuter även för de som arbetar ständig natt i kommunerna och samtliga kommunala bolag (Sobona). Om det redan finns avtal som ger samma eller lägre veckoarbetstid fortsätter dessa att gälla. 

 • Hur jobbar Vårdförbundet vidare för att nå målen?

  Vi ser att det finns stora möjligheter i avtalet, men mycket arbete återstår också lokalt för att vi ska kunna nå vårt mål om 10 000 kr mer för erfarna och särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden. Det betyder att vi måste fortsätta med ordentliga krafttag för att du som medlem ska få de bästa villkoren.