Vårdförbundet har slutit ett nytt treårigt centralt avtal för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag. Hör förbundsordförande Sineva Ribeiro berätta om det nya avtalet eller läs hennes ord nedan.

Hej alla medlemmar!

Idag har vi har kommit överens med SKL och Sobona om ett nytt avtal. Vi har fått igenom mycket av det vi yrkat på och ser att vi är en god bit på väg för att nå våra mål. Det har varit en kamp som vi fört tillsammans med er medlemmar och ert engagemang har betytt otroligt mycket! Stort tack för det!

Jag tänkte nu berätta i stora drag vad det nya avtalet innehållet. Detaljerna kommer vi att återkomma till. Följ informationen på vår webb och sociala medier för att se hur avtalet påverkar dig och hur vi jobbar vidare med målen.

Vi har i vår överenskommelse med SKL tagit ett ansvar för vårdens kompetensförsörjning. Vi har fått gehör för våra krav gällande lönesatsning på särskilt yrkesskickliga, sänkt nattarbetstid även för anställda inom kommuner och kommunala bolag och en utveckling av karriärmodeller där ökad kompetens också ger en lönekarriär. Det är en klar förbättring mot tidigare avtal. Vi är inte hela vägen in i mål, men ett viktigt steg är taget.

Lön

Avtalet innebär att de personer som är särskilt yrkesskickliga ska prioriteras lönemässigt under avtalsperioden. Det ger oss alla en bättre möjlighet att göra både en karriär i yrket och en lönekarriär. Vilka som bedöms vara särskilt yrkesskickliga kommer att avgöras i lokal dialog och samverkan.

Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga gäller redan från årets löneöversyn som nu återupptas. Den nya lönen kommer att betalas ut under hösten, retroaktivt från den 1 april.

Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 extra i månaden inom tre år, så att vi både kan behålla de erfarna och särskilt yrkesskickliga, men också visa de nya och mindre erfarna att det går att göra en lönekarriär i yrket.

Hur säkerställer Vårdförbundet att detta blir verklighet i praktiken? Jo, vi ska arbeta både centralt och lokalt med att följa upp löneprocessen och vilka arbetsmetoder och processer som kan öka lönespridningen.

Om två år ska vi följa upp hur det nya löneavtalet har tillämpats, för att se om vi behöver förstärka eller förändra ytterligare.

Vi har alltså tydliga skrivningar om vad som ska prioriteras och flera avstämningstillfällen för att säkra att det blir verkstad!

Hälsosamma arbetstider

Det andra jag vill berätta är att vi äntligen har  fått en sänkning av veckoarbetstiden för ständig natt i kommunerna och alla Sobonas bolag! Det innebär att alla som jobbar ständig natt har en arbetstid på 34 timmar och 20 minuter, oavsett om det är i region, kommun eller i kommunalt bolag. Har du redan idag lägre veckoarbetstid fortsätter det naturligtvis att gälla.

Alla skav kring schemaläggning, semesterplanering, jour och beredskap med mera är något vi behöver komma till rätta med. Det partsgemensamma arbete vi ska göra på både central och lokal nivå är ett stort steg i den riktningen!

Karriär

Vi är också överens om att SKL och Vårdförbundet tillsammans ska stötta att  samtliga regioner senast 2021 ska ha utvecklat och börjat införa karriärmodeller. Här ska vi vara med och påverka så att det blir bra modeller för alla våra yrkesgrupper.

Vi ska också se över det samsynsdokument vi har kring utbildningsanställningar, så att fler får möjlighet till betald specialistutbildning och AST-tjänster.

Nu arbetar vi vidare lokalt

Avtalet är på tre år. MEN, om vi inte ser att det vi kommit överens om händer, har vi möjlighet att säga upp avtalet efter två år. Det här sätter press på arbetsgivarna och politikerna att verkligen göra verkstad av avtalet.

Nu börjar ett gediget lokalt arbete med att få avtalet att leva och leverera! Vi fortsätter att sätta tryck på både lokala politiker och beslutsfattare.

Jag vill igen rikta ett stort tack till alla medlemmar som engagerat sig och stöttat oss i förhandlingarna med SKL och Sobona! Det har verkligen varit viktigt att ni barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har diskuterat våra krav med kollegor på arbetsplatsen och i sociala medier. Att ni har pratat med verksamhetschefer och politiker om lön och möjlighet till lönekarriär. Som gjort det så tydligt varför erfarna och särskilt yrkesskickliga måste finns kvar i vården. Att ryggraden i vården måste finnas där för att handleda studenter, stötta nya i yrket och skapa trygghet i teamet. Och att det ansvaret också ska synas på lönekontot.

Stort tack! Nu jobbar vi vidare tillsammans och fortsätter att hålla trycket uppe!

Läs mer: Nytt avtal med lön i fokus