Det har gått ett år sedan Vårdförbundets kongress beslutade att vi ska arbeta för att nå en personcentrerad vård. Jag är mer övertygad än någonsin om att det är det bästa sättet att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens vård.

Med den fokusering på ekonomiska mål som finns i vården idag kan man kanske tro att personcentrerad vård är något "trevligt att ha" snarare än någonting nödvändigt.

Men säger vi i så fall att det är acceptabelt att vården inte lyckas erbjuda människor värdighet, medkänsla och respekt? Är det okej att vården är dåligt samordnad? Och ska vi fortsätta acceptera de omoderna hierarkier som sätter patienten längst ner i beroendeställning och läkaren högst upp med mest makt?

En ny studie från Centrum för personcentrerad vård visar att personer som drabbats av akut kranskärlssjukdom har nästan tre gånger större möjlighet att förbättras om de får personcentrerad vård. De hade även en större tilltro till den egna förmågan, kunde återgå till arbete och blev inte återinlagda på sjukhus. Alltså – resurser sparades både för vården och för samhället i stort. Och personen som drabbats av hjärtsjukdom fick en bättre hälsa och livskvalitet tack vare personcentrerad vård. Läs Vårdfokus artikel om studien.

Hittills har forskningen om personcentrerad vård nästan helt inriktats på att visa kvalitativa resultat för patienten och kvantitativa resultat i form av exempelvis resursanvändning. Fler studier behövs för att visa vilka konsekvenser ett personcentrerat arbetssätt får för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Men en efter en som arbetar personcentrerat vittnar om att de aldrig mer vill gå tillbaka till att jobba som tidigare. Det ger en stor tillfredsställelse att verkligen få möta den person som är i behov av vård. Ett etiskt förhållningssätt som omsatt i handling gör att man slipper risken för samvetsstress. Både arbetsmiljön och samspelet med övriga professioner förbättras.

Teamarbete, ledarskap och att lyssna på berättelsen är viktigt för att nå en personcentrerad vård. I vår nya film berättar fyra medlemmar om olika aspekter av personcentrerad vård och skillnaden mot den traditionella vården. Här kan du se filmen.

Vi som är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har stora möjligheter att driva och leda den stora omställning som behövs i den svenska vården. Och du som är medlem i Vårdförbundet är i högsta grad med och påverkar.

I slutet av maj fattar Vårdförbundets kongress beslut om en uppdaterad Vårdpolitik och en ny idé om hälsosam vårdmiljö. Då tar vi nya steg för att påverka vården – både som arbetsplats och som en viktig del av vår gemensamma välfärd.