Den nya högerregeringen har lyssnat på Vårdförbundet och gör nu stora satsningar för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Maktskiftes-säkrade satsningar. Sedan valet har Vårdförbundet påverkat intensivt för att de politiska vinster vi åstadkom för medlemmarnas räkning med den tidigare re­geringen ska tas vidare av den nya högerre­geringen. Nu ser vi resultatet: Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörj­ning. Den ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen. Äntligen måste regeringen, SKR, regionerna och kommunerna ta ansvar för kompetens­försörjningen av barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuk­sköterskor. Här ska vi givetvis vara med och påverka för medlemmarnas räkning!

Barnmorskor påverkar

En annan hjärtefråga är förlossningsvården och kvinnohäl­san och medlemmarnas förutsättningar där. Vi har påverkat politiken att ta stora kliv framåt, med satsningar på bland annat ”en barnmorska – en födande” och på person­centrerad vård. Även här har den nya reger­ingen lyssnat: Nyligen gavs uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell plan för förlossningsvård och kvinnohälsa, där ett större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen av barnmorskor läggs på staten. Regeringen avsätter också 1,6 miljarder i år till mödrahälsovården och förloss­ningsvården på landsbygden.

Karensavdraget måste bort

Tillsammans med Kommunal driver vi att karensavdraget bör slopas för personal inom hälso- och sjukvården. Den förra regeringen tillsatte en utredning som den nya regeringen tyvärr lagt ner. I stället avser regeringen göra en intern utredning och har till och med fört fram idéer om en ”andra” karensdag. Det vore oacceptabelt och här har regeringen fått backa och öppnar nu för att slopa karensavdraget för personal i vården. Vi fortsätter att påverka i denna fråga! Du ska inte straffas ekonomiskt för att du är hemma när du är sjuk och tar ansvar för både din egen och andras hälsa.

Imponerande kraftsamling

Vi har genom HÖK22 och skärpta regler kring dygnsvila tagit ett stort steg i rätt riktning mot mer hälsosamma arbetstider för medlemmarna. Nyligen samlades förtroendevalda från Vårdförbundet i hela landet för ett fysiskt möte om vårt fortsatta fackliga arbete med detta. Tack för ert engagemang, nu tar vi nästa steg på ett enat sätt. Tillsammans är vi starka!

Behöver du råd och stöd i rela­tionen med din arbetsgivare? Vårdförbundet backar dig. Hör av dig till den förtroendevalda på din arbetsplats eller till oss på Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Sineva Ribeiro, 

Vårdförbundets ordförande