Chefsmedlemmar har stor betydelse för vårdens utveckling och för att behålla kompetenta medarbetare. Nu skapar vi arenor där chefer och ledare kan träffas, vidareutbilda sig och utvecklas.

Jag har märkt att mandat tas bort från våra chefer. Det är oacceptabelt. Vårdförbundet har gjort en enkät bland chefsmedlemmar. Hälften av dem som har svarat säger att de inte har rätt förutsättningar. Cheferna har ofta stora arbetsgrupper och de drunknar i det operativa arbetet. Alldeles för mycket tid går åt till att fylla luckor och hitta sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Hög samvetsstress

Personalbrist är en stark stressfaktor för cheferna och samvetsstressen är hög. Om chefen mår dåligt påverkas hela arbetsgruppen. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att första linjens chefer inom vård och omsorg har för hög arbetsbelastning och genomför just nu inspektioner.

Cheferna måste ha mandat

På vissa ställen i landet tas utvecklingsansvaret ifrån cheferna därför att de har så mycket operativt arbete. I stället anställs utvecklingskonsulter som agerar på högsta ledningens uppdrag och cementerar mossiga hierarkier och ålderdomliga strukturer. Cheferna måste ha mandat när det gäller vårdens utveckling och sina medarbetare. De behöver ett gott administrativt stöd. Cheferna måste få tid för strategisk utveckling och reflektion.

Men enkäten visar också att många chefsmedlemmar är nöjda med sitt uppdrag. Några citat från enkäten lyder:

"Det är härligt att få leda välutbildade människor som trots stor arbetsbörda har så många idéer för att förbättra vården."

"Att leda fantastiska medarbetare som gör skillnad varje dag i mötet med sjuka människor."

"Det är ett fantastiskt roligt arbete att få vara med och påverka hur vi utformar dagens vård!"
Många av Vårdförbundets medlemmar som är chefssjuksköterskor, chefsbarnmorskor, enhetschefer och avdelningschefer vill att vården ska ställa om. Vårdförbundet genomför nu en chef- och ledarsatsning och cheferna är med och formar framtidens vård.

Ställ om till personcentrerad vård

Det finns ett stort intresse för personcentrerad vård som ger förbättrad hälsa och nöjdare patienter, är mer effektiv och sparar på våra gemensamma resurser. Dessutom är det mer tillfredsställande för medarbetare som får arbeta utifrån sin yrkesetik, forskning och beprövad erfarenhet.

Vårdförbundet förutsätter att de som leder hälso- och sjukvården tar vara på de goda forskningsresultat som redan finns och verkar för att chefsmedlemmarna får mandat att ställa om till personcentrerad vård.