Viktig information till dig som fått sänkt tjänstepension 2018

UPPDATERAT! SKL tar ett ensidigt beslut och återställer de sänkta pensionerna till 2017 års nivå. Förhandlingar om nivån 2019 ska inledas.

Du som är född 1937 eller tidigare och gick i pension från en arbetsgivare i kommun eller landsting, omfattas av ett äldre pensionsavtal som heter PA-KL. Från och med 2018 har vissa som omfattas av äldre avtal fått sänkt pension som betalas ut av KPA eller Skandia. UPPDATERAT! Dessa sänkningar uteblir nu i och med att SKL tog beslutet att återställa pensionerna till 2017 års nivå.

Hur vet jag vilken pension jag kommer att få 2018?

Om du inte redan har fått det, så kommer du att få hem ett brev från KPA eller Skandia med information om det nya beloppet för 2018.

Det sägs att sänkningen av pensionen beror på ett avtal mellan fack och arbetsgivare, stämmer det?

Tjänstepensionen styrs av ett kollektivavtal som är tecknat mellan fackförbunden inom kommunal sektor och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det som nu är aktuellt är det pensionsavtal som gäller för äldre pensionärer som omfattas av äldre pensionsavtal.

Hur kunde Vårdförbundet skriva under ett sådant avtal?

Tanken med PA-KL var aldrig att pensionen skulle minskas på detta sätt som nu drabbar flertalet pensionärer. När avtalen började gälla såg både tjänstepensionerna och det allmänna pensionssystemet väldigt annorlunda ut mot nu och de här konsekvenserna gick inte att förutsäga då.

Varför samordnas tjänstepensionen med den allmänna pensionen?

Tanken med avtalet var att garantera att du skulle ha en total pension motsvarande en viss procent av din slutlön (bruttopension). Från den summan dras sedan den allmänna pensionen bort (så kallad samordning). Kvar blir den tjänstepension som betalas ut av KPA eller Skandia.

Varför sänks pensionen just i år?

Varje år räknas både den allmänna pensionen och tjänstepension om och i den beräkningen spelar det roll hur olika index förändras (bland annat prisbasbeloppet och ett särskilt följsamhetsindex). Systemen och beräkningarna är väldigt komplexa och i år har konsekvensen av indexens samspel blivit att pensionen blir lägre.

Det sägs att jag haft för hög tjänstepension i flera år och därför sänks den nu så här mycket. Stämmer det?

För ett antal år sedan höll det också på att bli större sänkningar, men då fick facken till en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att låta delar av tjänstepensionen ligga utanför den samordning (minskning) med allmän pension som görs varje år. Det kallas för ett frilagt belopp. Då var situationen en annan och vi löste det på ett bra sätt.

Nu har basbeloppen ändrats på ett sätt som vi inte kunde förutse skulle slå på detta sätt och från 2018 räknas hela den allmänna pensionen bort från den kommunala bruttopensionen. Så pensionen har varit högre de senaste åren än den skulle ha varit enligt den ursprungliga avtalstexten, och därför blir sänkningen mer dramatisk i år för vissa. Det handlar dock inte om att någon sänkning görs retroaktivt, utan det är från och med 2018 som full samordning görs.

Kan Vårdförbundet hjälpa mig att höja pensionen?

Nej, vi kan inte göra något i det enskilda fallet. Men vi har naturligtvis redan tagit upp frågan med SKL för att diskutera hur vi kan hantera det som uppstått 2018 och hur vi kan göra framöver. Frågan är väldigt komplex och det finns inte en enkel lösning att föreslå, och vi vet inte heller hur SKL ställer sig till att göra ytterligare förändringar i detta system. Men självklart kommer vi att trycka på i diskussionerna. Vi tar väldigt allvarligt på det som nu hänt.

Visste Vårdförbundet om att detta skulle hända?

Vi fick information i slutet av 2017 om att vissa pensionärer skulle kunna få sänkt pension, men vi visste inte hur många och inte vilka individer. Det är först i januari som pensionerna beräknas för varje år, och först nu ser vi hur detta slår 2018.

Kommer pensionen att sänkas även 2019?

Det kan vi inte veta än, men inget tyder på att tjänstepensionen kommer att påverkas på samma sätt som 2018.

Hur påverkar det här min ekonomi?

Din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kan ha höjts och din inkomstskatt kan ha sänkts, så det är inte säkert att inkomsten varje månad sänks med lika mycket som utbetalningen från KPA eller Skandia. Om du får en lägre inkomst kan du ha rätt till garantipension och/eller (höjt) bostadstillägg. Information om bostadstillägget finns hos Pensionsmyndigheten.

När får jag veta hur diskussionerna med SKL fortlöper?

Vårdförbundet har den 26 januari tillsammans med 27 andra förbund inom kommunal- och landstingssektorn begärt förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Här kan du läsa mer om det.

UPPDATERAT! SKL har tagit ett ensidigt beslut att återställa de sänkta pensionerna till 2017 års nivå. Dessutom ska förhandlingar inledas med berörda organisationer inför 2019.

Har du fler frågor?

Om du har ytterligare frågor om detta, kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Här kan du läsa mer om pensionssänkningen (pdf).