För Vårdförbundet är det en självklarhet att vi ställer oss bakom statens satsning på att erbjuda vaccination till befolkningen mot covid-19.

- Medlemmar i Vårdförbundet har genom sin legitimation och yrkesutövning en central roll i folkhälsoarbetet, där vaccinering ingår som en viktig del - det är förbundets medlemmar som vaccinerat Sverige i denna historiska satsning,. " Så uttryckte H.M Drottning Silvia det på Vårdgalan i ett varmt hyllningstal "En stor del av befolkningen har blivit vaccinerade av er och det tackar vi för!"

Vårdförbundet anser att det är viktigt med hög vaccinationstäckning, även om vaccinationer inte kommer att lösa situationen på kort sikt eller ersätta andra verktyg som fysisk distans, hygien, skyddsutrustning, testning och rätt kompetens på rätt ställe.  Vaccinationer är en av de mest effektiva hälsofrämjande metoderna för att rädda liv och utrota smittsamma sjukdomar som ger lidande och komplikationer som kan leda till döden och därför är det viktigt att medarbetare i vården vaccinerar sig, dels för att skydda vårdtagarna, men också för att skydda sina arbetskamrater och sig själva. 

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Ingen ska behöva känna onödig oro över att smittas av hälso- och sjukvården. Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19 är en av flera viktiga åtgärder för att hindra smittspridning. Det är också viktigt att fortsätta arbeta utifrån de basala hygienrutinerna, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittspridning.

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är utbildade och utövar sina yrken med utgångspunkt i evidensbaserad forskning och erfarenhet. Godkända vacciner och vaccinationsprogram utgår från samma principer.  

Vårdförbundet anser att personal ska kunna välja att vaccinera sig under arbetstid. Självklart ska vårdgivare fortsätta med att vidta även andra åtgärder för minska risken för smitta.  Sådana åtgärder är till exempel

  • att personalen har skyddsutrustning
  • att testflöden med tillräcklig kapacitet att testa personalen säkerställs
  • att det finns rutiner för att genomföra individuella riskbedömningar i relation till de specifika arbetsmoment och patientgrupper som blir berörda,
  • att det finns rutiner för hur vårdgivare säkerställer att personal är symtomfri inför och under arbetspasset,
  • att  det finns rutiner för att tillförsäkra att source control (användning av medicinska munskydd som mekanisk barriär för att minska risken för spridning av covid-19) alltid används i de situationer som innebär nära kontakt med andra personer på arbetsplatsen.

Vaccinationsgraden är mycket hög inom Vårdförbundets yrkesgrupper, enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter är exempelvis 97 procent av sjuksköterskorna vaccinerade med dos 1 och 95 procent med dos 2 (januari 2022).  Det finns medlemmar i Vårdförbundet som av olika anledningar inte vaccinerar sig, medicinska skäl eller annat och i de fall medlem efterfrågar fackligt stöd kommer förbundet att stödja varje medlem i den enskilda situationen och bevaka rimliga villkor och förhållanden utifrån gällande regler och avtal.