Vårdförbundet positivt till föreslagen behovsstyrning

Vårdförbundet ställer sig positivt till flera delar av delbetänkandet till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

Vårdförbundet är en engagerad del av utredaren Anna Nergårdhs referensgrupp och ställer sig positivt till delar av det första delbetänkandet kring utredningen.

Vårdförbundet välkomnar delbetänkandets fokus på att förstärka vårdgarantin mot en garanti där behov står i centrum och där en bedömning garanteras inom tre dagar istället för sju dagar. Förbundet menar att det vore en bättre reglering än den som gäller idag.

- Idag är vården sjukhustung och osammanhängande. Allt för ofta ligger fokus på sjukdom och diagnos, istället för att stärka hälsa och livskvalitet. Vi behöver en modern och nära vård som är proaktiv, hälsofrämjande och kan möta personer med vitt skilda behov. Det här delbetänkandet innebär steg i rätt riktning, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundet tycker det är positivt att man vill synliggöra fler kompetenser än läkare inom primärvården, eftersom en högkvalitativ vård handlar om effektivt teamarbete över professionsgränserna, ett arbete som måste utgå från ett personcentrerat arbetssätt. En mer professionsneutral vårdgaranti är positiv, så länge det innebär att patienten möts av legitimerade yrkesutövare.

Dessutom anser Vårdförbundet att begreppet "medicinsk bedömning" bör ersättas med "bedömning och åtgärd", för att också innefatta sjukdomsförebyggande åtgärder. Viktigt är också att den profession som gör bedömningen har rätt kompetens och erfarenhet utifrån patientens behov. Den som bedömer ska också kunna avgöra när det är en annan profession som bättre kan tillgodose patientens behov.

- Vårdförbundet välkomnar utredarens inställning att det är vården som ska organisera sig utifrån patienternas behov och inte tvärtom. Med ett mer personcentrerat arbetssätt där patienten ses som en aktiv partner ökar både effektivitet och kvalitet. Det vore bra med en ökad flexibilitet och effektivitet i patientbedömningarna, både vad gäller vilken kompetens som erbjuds patienten och i vilken form mötet sker. Vi vill att utredningen nu tittar närmare på hur vårdgarantin ska fungera inom hemsjukvården, då trenden går mot att allt fler patienter vårdas i hemmet, säger Sineva Ribeiro.

Läs mer i vårt pressmeddelande.