Vårdförbundet om regeringens och SKL:s satsningar på hälso- och sjukvården

Vårdförbundet välkomnar regeringens och SKL:s engagemang för välfärden och kamp mot vårdköerna. Men de lösningar som idag presenteras angriper inte fullt ut vårdens verkliga utmaning och det som orsakar vårdköerna, nämligen kompetensbristen och då framför allt bristen på specialistutbildade.

 Däremot ger medarbetarmiljardena förutsättningar att prioritera högre löner till erfarna och särskilt yrkesskickliga för att få dem att stanna i vården – något som Vårdförbundet och SKL nyligen tecknat avtal om.

Uppdaterad kömiljard - inte lösningen 

Vårdförbundet anser att en prestationsbaserad kömiljard inte kommer att lösa vårdens stora utmaning, kompetensbristen - oavsett om kömiljarden går ut på att jämföra regionerna sinsemellan eller enbart mot sig själva, som i den nya överenskommelsen.

- Tvärtom riskerar den snarare att förstärka problemet, där de regioner som lyckas locka till sig rätt utbildad personal kommer att kunna minska sina köer, medan de som redan har det tufft riskerar att få ökade vårdköer, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Medarbetarmiljarder - bör gå till ökad bemanning och lönesatsningar

Vårdförbundet välkomnar de 3,3 miljarderna till medarbetare inom vården. De pengarna bör användas direkt till att dels öka grundbemanningen men framförallt till löneökningar för erfarna och särskilt yrkesskickliga. Vårdförbundet har nyligen tecknat ett centralt kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, där stort fokus ligger möjligheten att göra lönekarriär och att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska löna sig.

-  Medarbetarmiljarderna måste gå till vårdens medarbetare, de som arbetar med patienterna, inte till administration. Nu finns det pengar för regioner och kommuner att göra verkstad av det nya avtalet, med lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga – en satsning som enligt avtalet ska påbörjas redan i år. Vårdförbundets mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden, säger Sineva Ribeiro.

Specialistutbildning – bör ske som AST och leda till högre lön

Brist på specialistsjuksköterskor är en av de främsta anledningarna till stängda vårdplatser och vårdköer. Men att sjuksköterskor själva förväntas finansiera sin specialistutbildning har lett till att såväl andelen som antalet specialistsjuksköterskor minskat år efter år i Sverige. När nu regeringen öronmärker 400 miljoner kronor till specialistutbildning så anser Vårdförbundet att det bör ske genom att alla vårdens arbetsgivare ska erbjuda Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det vill säga tjänster där specialistutbildningen sker på betald arbetstid och med villkor enligt kollektivavtal - utan bindningskontrakt, och med avsevärt högre lön efter uppnådd specialisering.

-  En bra utbildning med bra villkor för de som utbildar sig till specialister kan vända den negativa trenden. Arbetsgivarna i regioner och kommuner måste inte bara skyndsamt använda de statliga medlen för att finansiera sjuksköterskors specialistutbildningar. De måste också se till att specialisering, ökat ansvar och kompetens ger betydligt mer i lönekuvertet, säger Sineva Ribeiro.

Äntligen satsning på kommuner

Kommunerna får 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Det är bra, eftersom det är i kommunal regi som den nära vården kommer att ges i allt större utsträckning. De växande grupperna av åldrande och multisjuka patienter behöver få vård av specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Även ökande psykisk ohälsa bland unga är ett stort orosmoln.

- I kommunerna är bristen på specialister särskilt påtaglig och det är där som det behövs mer specialiserad och avancerad vård. Det behöver utbildas fler distriktssjuksköterskor och geriatriksjuksköterskor, men det måste även utbildas tusentals specialistsjuksköterskor inom psykiatri, barn- och skolhälsovård. Kommunerna behöver specialistkompetens för att ge personcentrerad och nära vård på ett patientsäkert sätt, säger Sineva Ribeiro.