Nyligen slog Socialstyrelsen fast att gravida löper ökad risk att föda för tidigt om de får covid-19 efter graviditetsvecka 20. Vårdförbundet kräver därför att gravida medlemmar flyttas från patientnära arbete under pandemin för att till exempel jobba med smittspårning eller administration. 

Arbetsmiljöverkets inspektion hos Region Värmland visar dock att detta inte följs och att gravida medarbetare jobbat med misstänkt coronasmittade patienter trots tidigare förbud. Vårdens arbetsgivare, regioner och kommuner, behöver ta sitt arbetsgivaransvar genom att ge gravida medarbetares möjlighet till omplacering – annars finns risk för att Vårdförbundets skyddsombud över hela landet behöver lägga skyddsstopp på gravida medlemmar för att skydda dem mot smitta.

Kunskapen om hur covid-19 påverkar barnet och kvinnan under graviditeten är fortfarande ofullständig, men Folkhälsomyndigheten* påpekade redan för ett år sedan att covid-19 kan innebära risker för gravida.

Socialstyrelsen** klassar gravida i vecka 20-36 som riskgrupp för covid-19. Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Det är dessutom viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan.

– Utifrån det här nya kunskapsläget är arbetsgivarna skyldiga att vidta åtgärder för att skydda gravida medarbetare mot smitta, genom att göra en individuell riskbedömning och genom att omplacera medarbetare utifrån reglerna i föräldraledighetslagen (19-20 §§). Regioner och kommuner behöver leva upp till sitt arbetsgivaransvar här, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Kunskapsläget är fortfarande oklart

Eftersom kunskapsläget fortfarande är oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset så behöver försiktighetsprincipen gälla – att fler skyddsåtgärder ska vidtas, hellre än för få.

Enligt Arbetsmiljöverket får gravida inte jobba med patienter som har konstaterad covid-19, men när det gäller annat patientnära arbete är det upp till arbetsgivaren att bedöma riskerna. Detta har inte fungerat i alla regioner, enligt Vårdförbundet.

– Här är det tyvärr uppenbart att vårdens arbetsgivare och deras branschorganisation Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte tänker på våra medlemmars bästa. De har inte lagt något generellt förbud mot patientnära arbete, med hänvisning till det ”ansträngda bemanningsläget”. Men bristen på till exempel sjuksköterskor är något som Vårdförbundet flaggat för länge och behovet av den långsiktiga kompetensförsörjningen är helt enkelt något som måste prioriteras. Och nu är läget akut, säger Sineva Ribeiro.

Oroliga gravida kontaktar Vårdförbundet

Vårdförbundet blir sedan ett antal månader tillbaka kontaktade av oroliga gravida medlemmar från hela landet, som blir ifrågasatta när de vill ha en individuell riskutredning eller när de begär att få bli omplacerade till icke patientnära arbete.

– Det är oacceptabelt att arbetsgivarna inte agerar. Är man gravid efter vecka 20 så ingår man i en riskgrupp för covid-19 och ska inte arbeta nära patienter, allt annat är att riskera medarbetaren och hennes ofödda barns hälsa. Om vi bedömer att det behövs så kommer Vårdförbundet tvingas att lägga fler skyddstopp än de vi redan gjort och också fått gehör för av Arbetsmiljöverket säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet vänder sig också emot att vissa arbetsgivare enbart ”stänger av” gravida medlemmar från arbete i syfte att skydda dem från covid-19, istället för att omplacera till arbete utan smittrisk, eftersom avstängning innebär att medlemmen drabbas ekonomiskt och enbart får knappt 80 procent av sin lön via graviditetspenning.

– Gravida medarbetare som vill arbeta ska inte stängas av och hänvisas till graviditetspenning, som är lägre än sjukpenningen. Självklart ska de gravida istället med full lön bli tillfälligt omplacerade till arbetsuppgifter som är säkra ur smittsynpunkt. Det här är stora arbetsgivare, självklart måste de kunna erbjuda gravida medlemmar individuella lösningar med andra arbetsuppgifter under en begränsad tid, någon annanstans i regionen. Det är svagt om stora arbetsgivare som regioner inte kan hitta sätt att låta medarbetare göra annat jobb, som exempelvis smittspårning, telefonrådgivning eller annan administration, säger Sineva Ribeiro.

 * Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen 

** Socialstyrelsen klassar gravida i vecka 20-36 som riskgrupp för covid-19. En genomgång av befintliga studier visade att bland de som insjuknar i vecka 22-27 kan så många som 1 av 35 föda extremt prematurt, alltså före graviditetsvecka 28. Därefter är risken fortsatt hög.