Vårdförbundet har sagt ja till att börja förhandla med SKL och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal som ska gälla vid krissituationer. Krisavtalet ska reglera anställningsvillkor som ob-ersättningar, övertid och försäkringsskydd vid in- och utlåning av personal vid exempelvis terrordåd, pandemier och naturkatastrofer.

Förhandlingen är tänkt att ge ett nationellt kollektivavtal som ska tillämpas vid händelser som avviker från det normala, då förutsättningarna i de ordinarie kollektivavtalen inte bedöms möta behoven under en kris. Brist på personal i vården är inte en sådan händelse. Avtalet ska anpassa anställningsvillkoren så att alla som arbetar i en krissituation har samma villkor och vet vad som gäller när arbetet påbörjas.

Förhandlingen sker mellan SKL och Sobona å ena sidan och de centrala motparterna Vårdförbundet, Kommunal, Allmän kommunal verksamhet, Läkarförbundet, Lärarnas samverkansråd, Akademikeralliansen och Brandmännens riksförbund å den andra.

Förhandlingarna startar i början av maj och beräknas vara klara till sommaren.