Vårdförbundet förhandlar om nytt krisavtal

Vårdförbundet har sagt ja till att börja förhandla med SKL och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal som ska gälla vid krissituationer. Krisavtalet ska reglera anställningsvillkor som ob-ersättningar, övertid och försäkringsskydd vid in- och utlåning av personal vid exempelvis terrordåd, pandemier och naturkatastrofer.

Förhandlingen är tänkt att ge ett nationellt kollektivavtal som ska tillämpas vid händelser som avviker från det normala, då förutsättningarna i de ordinarie kollektivavtalen inte bedöms möta behoven under en kris. Brist på personal i vården är inte en sådan händelse. Avtalet ska anpassa anställningsvillkoren så att alla som arbetar i en krissituation har samma villkor och vet vad som gäller när arbetet påbörjas.

Förhandlingen sker mellan SKL och Sobona å ena sidan och de centrala motparterna Vårdförbundet, Kommunal, Allmän kommunal verksamhet, Läkarförbundet, Lärarnas samverkansråd, Akademikeralliansen och Brandmännens riksförbund å den andra.

Förhandlingarna startar i början av maj och beräknas vara klara till sommaren.