Arbetsgivare måste garantera skyddet - Skyddsombudsstopp en möjlighet i sista hand

Vårdförbundet får in rapporter från medlemmar som vittnar om att det saknas eller är brist på skyddsutrustning för personal som arbetar i miljöer och med personer som är drabbade av covid-19.

Vårdförbundets ställningstagande när det gäller skyddsutrustning är tydligt:

  • Samhället och arbetsgivare måste garantera skyddet av de som arbetar i vårdens frontlinje. Där personal vårdar patienter som kan vara eller är drabbade av covid-19 måste skyddsutrustning finnas.
  • De som arbetar inom äldreomsorg och hemsjukvård ska inte riskera smitta när de möter äldre och färdas utan skyddsutrustning från hem till hem.

Finns inte skyddsutrustning blir de som vårdar också sjuka och då finns inga som kan vårda, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har hela ansvaret för arbetsmiljön, men du och dina kollegor ska agera förebyggande. Arbete med patienter ska kunna göras utan risk för att medarbetare smittas eller drabbas av ohälsa.

Arbetsmiljöansvarig chef ska genomföra löpande riskbedömningar i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Åtgärder ska vidtas i verksamheten för att förhindra ohälsa hos medarbetare. Vårdförbundet har Folkhälsomyndighetens rekommendationer som utgångspunkt och vägledning. Om samtal inte har förts på arbetsplatsen om vilka situationer som kan innebära omedelbar fara för liv och hälsa bör det samtalet genomföras nu. Alla måste veta hur man ska agera på arbetsplatsen för att förebygga smittspridning.

Om förutsättningarna blir ohållbara

Om arbetsgivaren inte genomför riskbedömningar  eller inte vidtar åtgärder som är tillfredsställande ska skyddsombudet med stöd av § 6.6:a i arbetsmiljölagen begära av chefen att en riskbedömning genomförs. Om förtroendevalt skyddsombud bedömer att en begäran om riskbedömning behöver göras kan det samordnas med huvudskyddsombudet (HSO) från Vårdförbundet och med andra fackliga organisationer på arbetsplatsen.

Saknas skyddsutrustning ska arbetsgivaren löpande riskbedöma verksamheten tillsammans med medarbetarna och i samverkan med förtroendevalt skyddsombud. Av riskbedömningen ska framgå vilka risker som kan uppstå och hur dessa ska hanteras så att inte risk för överbelastning eller smitta uppstår.

Om skyddsutrustning saknas, bedöms komma att saknas eller är undermålig ska en så kallad 6.6.a-framställan göras med begäran om rätt skyddsutrustning.

Skyddsombudsstopp – en möjlighet i sista hand

Om medarbetare och skyddsombudet bedömer att det på arbetsplatsen är ”omedelbar fara för liv och hälsa” kan ett så kallat skyddsombudsstopp läggas. En sådan bedömning görs av skyddsombudet utifrån enskilda och direkta förhållanden på arbetsplatsen.

Vårdförbundet kan ge råd om hur det ska gå till men det är i varje enskild akut arbetssituation som bedömningen måste göras av skyddsombudet på arbetsplatsen. Prata ihop er på er arbetsplats om hur arbetssituationen ser ut just hos er, om den innebär omedelbara fara för liv och hälsa och hur situationen kan undvikas och minimeras.

Ta hjälp av skyddsombud och huvudskyddsombud om ni är osäkra.

Saknas förtroendevald/skyddsombud på er arbetsplats? Välj en!

Nu är det viktigare än någonsin att vi är många medlemmar i Vårdförbundet och att det finns förtroendevalda tillika skyddsombud på alla arbetsplatser. Saknas förtroendevald på din arbetsplats kan ni som är medlemmar i Vårdförbundet välja en. Läs här hur det går till att välja förtroendevald/skyddsombud.