När Vårdförbundet grundligt utvärderat det centrala kollektivavtalet HÖK 19 kan vi konstatera att det skett en tydlig trendförändring. Löneutvecklingen på totalen för Vårdförbundets medlemmar ligger fortfarande klart över genomsnittet på arbetsmarknaden och vi ser att arbetsgivare i högre utsträckning prioriterat erfarna och särskilt yrkesskickliga i samband med lönerevisionen både 2019 och 2020.

Men det finns fortfarande mycket att göra och alla arbetsgivare levererar inte så som vi önskat – vi har därför tillsammans med SKR/Sobona valt att utveckla avtalet och det partsgemensamma arbetet för att sätta ytterligare press på att avtalets alla delar efterlevs.

Läs vår FAQ om beslutet att fortsätta arbeta med HÖK 19

Beslutet att fortsätta med avtalet HÖK 19 har på inget sätt varit lätt och har föregåtts av att förbundet genomfört mer än ett års utvärdering av avtalet med mycket vridande och vändande på för- och nackdelar. Samtidigt som vi sett att syftet med avtalet på flera håll uppfyllts i form av satsning på särskilt yrkesskickliga och ökad lönespridning, har det på andra håll inte hänt särskilt mycket. Men vid en sammanvägd bedömning har förbundet ändå landat i att vi fortsatt tror starkt på avtalet och att det behöver längre tid för att få fullt genomslag. Du som medlem har mer att vinna på att avtalets intentioner får ordentligt fäste och börjar tillämpas så som det var tänkt.

Syftet med HÖK 19 – erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska löna sig

Strategin med sifferlösa avtal och lokal lönebildning har de senaste åren tjänat medlemmarna väl, med årliga löneökningar över det så kallade industrimärket. Men fördelningen har tidigare varit ”framtung”, det vill säga mer har lagts på de unga och mindre erfarna. HÖK 19 tydliggör vikten av ökad lönespridning och ska ge medlemmarna i Vårdförbundet möjlighet till lönekarriär i yrket över tid, där prioriteringen av de med lång erfarenhet och särskild yrkesskicklighet är en viktig del. Vårdförbundets arbete med karriär- och kompetensstegar ska även det bidra till möjlighet till lönekarriär i yrket över tid.

Samtidigt vet vi att det finns regioner och kommuner som långt ifrån levt upp till avtalets intentioner, vare sig genom att verka för ökad lönespridning eller prioritering av särskilt yrkesskickliga. Detta kan vi inte acceptera, utan har nu fått till förtydliganden som ska få även dessa arbetsgivare att följa avtalets intentioner. Nu är det upp till bevis för arbetsgivare att leverera på avtalet och för politiker att ge ekonomiska förutsättningar. De arbetsgivare som gjort ett bra arbete måste fortsätta med det och de som ännu inte gjort det måste se till att följa avtalets intentioner och prioritera särskilt yrkesskickliga i lönehänseende!

Utvecklat arbete för att få alla arbetsgivare att leverera på avtalet

Vårdförbundet lokalt har på vissa håll upplevt en hel del problem i arbetet med lokala arbetsgivare och hur de tillämpat väsentliga skrivningar i löneavtalet. Här behöver flera arbetsgivare visa på en tydlig förbättring. För att få fart på löneutvecklingen, prioriteringen av särskilt yrkesskickliga och möjligheten till fler karriärvägar har Vårdförbundet nu kommit överens med SKR och Sobona om ett utvecklat arbete i flera delar, som också pekar på den lokala hanteringen.

 • Kommuner och regioner har skyldighet att inför kommande löneöversyner särskilt beakta avtalets mål att prioritera särskilt yrkesskickliga.

 • En särskild analys och uppföljning ska göras av lönenivåer och lönespridning inom respektive yrke, för att kunna följa målsättningen med prioriteringen av särskilt yrkesskickliga.

 • Vikten av dialog om lokala lönekriterier och om de fångar de särskilt yrkesskickliga – om inte kan lönekriterierna behöva ses över och justeras.

 • Möjligheterna till lönekarriär i det vårdnära arbetet behöver öka (avser även första linjens chefer).

 • Stöd till lönesättande chefer att kunna motivera och prioritera särskilt yrkesskickliga.

 • Tydligt att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga särskilt ska avse de med längre yrkeserfarenhet.

 • I fler digitala konferenser fortsätta följa upp samt stödja den lokala dialogen kring löneöversynsprocessen, ökad lönespridning och önskvärd lönestruktur. I konferenserna medverkar lokala företrädare för Vårdförbundet och lokala arbetsgivare från kommuner och regioner.

 • Ta fram metodstöd både för lokal statistikuppföljning och för dialoger på arbetsplatsen kring särskild yrkesskicklighet.

 • Rekommendera vissa gemensamma lönestatistiska mått och urval för både lokal och central uppföljning.

 • Förlängt partsarbete om utbildningsanställningar och där också utreda möjligheten till specialistutbildningar även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Utvärdering av HÖK 19 i halvtid – vad har vi uppnått?

I maj 2019 tecknade Vårdförbundet det centrala kollektivavtalet HÖK 19 med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet sträcker sig till 31 mars 2022, med en möjlighet att säga upp i förtid senast 31 december 2020. I avtalet fick vi gehör för samtliga Vårdförbundets yrkanden: möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och en prioritering av särskilt yrkesskickliga, förbättrad löneprocess, sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar natt samt fokus på hälsosam arbetstidsförläggning. Dessutom ska samtliga regioner enligt avtalet senast i slutet av 2022 ha infört karriärmodeller med tydliga förutsättningar för kompetensutveckling, karriär- och löneutveckling.

Vårdförbundet har löpande och grundligt utvärderat avtalet för att se om SKR/Sobona lever upp till de överenskomna punkterna i avtalet. Vi har under våren och hösten 2020 följt upp lönestatistik från löneöversynen i kommuner och regioner under 2019 samt i en löneenkät till medlemmarna följt upp löneutvecklingen under både 2019 och  2020 så långt det varit möjligt (alla regioner och kommuner är ännu inte klara). Eftersom HÖK 19 är ett centralt kollektivavtal behöver vi göra en sammanvägd bedömning utifrån helhetsbilden i landet när det gäller löneutveckling, hur väl arbetsgivarna levt upp till intentionerna kring särskilt yrkesskicklig och alla andra delar i avtalet.

Vad visar uppföljningen av löneutveckling och lönespridning?

Löneutvecklingen för hela kollektivet har varit god:

 • Genomsnittliga löneutveckling för medlemmar inom Vårdförbundets yrkesområden inom  regioner var 2019  3,5 procent (2018: 3,24 procent)

 • Genomsnittlig löneutveckling för medlemmar inom Vårdförbundets yrkesområden inom kommuner var 2019 3,74 procent (2018: 3,76 procent)

Enligt Medlingsinstitutets officiella statistik för 2019 var den genomsnittliga löneutvecklingen sammantaget för anställda i alla branscher 2,6 procent. Det betyder att medlemmar i Vårdförbundet haft en genomsnittlig löneutveckling på närmare 1 procentenhet över anställda i andra branscher (över det så kallade industrimärket).

Men det är en stor spridning i löneutfall mellan olika kommuner och regioner, under 2020 ser vi lokala löneutfall från 1 procent till 8 procent. Det betyder att det finns medlemmar som är nöjda med 2020 års löneöversyn och medlemmar som är missnöjda.

När det gäller lönespridning visar statistiken för 2019 att den har ökat, det vill säga skillnaden mellan den som tjänar minst och den som tjänar mest har ökat. Det går alltså åt rätt håll även här.

När statistiken för 2020 är komplett kommer vi att informera om löneutfallen för att lyfta fram de kommuner och regioner som verkligen har levererat på löneavtalet, satsat på Vårdförbundets yrkesgrupper och prioriterat de särskilt yrkesskickliga i lönehänseende. Några kommuner och regioner behöver tänka till ordentligt kring sin prioritering om de vill kunna bemanna sina verksamheter med rätt kompetens och erfarenhet framöver.

Vad visar uppföljningen gällande prioritering av särskilt yrkesskickliga?

I avtalet är vi överens om att öka lönespridningen genom att prioritera de särskilt yrkesskickliga. Under många år har arbetsgivarna premierat oerfarna och nya i yrket, vilket lett till att de erfarna och särskilt yrkesskickliga halkat efter i löneutvecklingen och att lönenivåerna för de mest erfarna har hållits ner. De särskilt yrkesskickliga är nyckelpersoner i verksamheten och ofta de som handleder nya oerfarna kollegor in i yrket. Alla ska kunna göra lönekarriär i yrket över tid – erfarenhet och särskild yrkesskicklighet måste löna sig.

 • 20-25 procent har bedömts som särskilt yrkesskickliga under 2019 (Vårdförbundet löneenkät 2019)

 • Särskilt yrkesskickliga fick i snitt 1200 kronor mer i månaden 2019 (löneenkät 2019)

 • 20-25 procent har bedömts som särskilt yrkesskickliga under 2020 (delavläsning löneenkät 2020)

 • Särskilt yrkesskickliga fick i snitt 1700 kronor mer i månaden 2020 (delavläsning löneenkät 2020)

Vårdförbundets mål var att cirka 25 procent av medlemmarna skulle kunna bedömas som särskilt yrkesskickliga, vilket också syns i utvärderingen. Vårdförbundets mål var också att särskilt yrkesskickliga skulle få 10 000 kronor mer i månaden under den treåriga avtalsperioden. Vi har med ett år kvar några exempel där man kommer att nå målet, men desto fler exempel på arbetsgivare som kommer att behöva göra ordentliga satsningar för att komma ikapp.

Vi ser också att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga är en avgörande faktor för de tydliga tecknen på ökad lönespridning.

Vad visar uppföljningen av övriga delar i avtalet?

 • Partsarbete som syftar till att utveckla den lokala löneprocessen
  Parterna har genomfört en digital regionkonferens i oktober 2020 för att följa upp och stödja det lokala arbetet med löneöversynsprocessen, ökad lönespridning och prioriteringen av särskilt yrkesskickliga. Det arbetet fortsätter under 2021 med ytterligare en regionkonferens samt två kommunkonferenser.

 • Arbetstidsmåttet i det centrala kollektivavtalet ska vara 34 timmar och 20 minuter vid ständig nattjänstgöring, oavsett verksamhet
  Nattavtal är implementerade i samtliga verksamheter (regioner, kommuner och Sobona).

 • Partsarbete kring hälsosam arbetstidsförläggning
  Partsarbetet fortskrider enligt plan, trots pandemin.

 • Partsarbete kring karriär- och kompetensmodeller
  Partsarbetet fortskrider enligt plan, trots pandemin.