Socialstyrelsens förslag om delegering måste patientsäkras

Vårdförbundet har lämnat sitt remissvar gällande Socialstyrelsens förslag om nya regler för läkemedelshantering. Vissa delar i förslaget är positiva, men frågan om delegering måste utredas vidare för säkert veta vilka konsekvenser det får för patientsäkerheten.

Det finns idag stora brister när det gäller läkemedelshantering i vården. Siffror från både Socialstyrelsen och andra håll visar att bristerna alltför många gånger leder till vårdskador och risk för vårdskador samt att en stor del av tillbuden hade kunnat undvikas. Det är tydligt att brist på kunskap och kompetens leder till minskad patientsäkerhet.

– Delegeringsdelen i förslaget är inte tillräckligt underbyggd och därför bör Socialstyrelsen vänta med den förändringen i föreskriften. Många andra delar är positiva för patientsäkerheten och kan införas nu. Men våra medlemmar är oroade för att tvingas in i samma delegeringssituation som i hemsjukvården, säger Sineva Ribeiro till Vårdfokus.

I hemsjukvården används delegeringen i dag många gånger för att lösa personalbristen. Sjuksköterskor pressas till att delegera och hinner inte göra någon kvalitetsuppföljning.

Vårdförbundet vill därför att konsekvenserna för patientsäkerheten utreds innan delegeringen släpps fri i en föreskrift. Delegeringsfrågan i läkemedelsföreskriften borde dessutom hanteras tillsammans med den delegeringsföreskrift som Socialstyrelsen redan har börjat omarbeta.

Läs hela remissyttrandet här. 

Läs mer i artikeln i Vårdfokus.