Vårdförbundet är överens med SKR och Sobona om förändringar i AB, Allmänna bestämmelser. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2023 och ska garantera att medlemmar får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila.

Vårdförbundet har tillsammans med Kommunal under hösten förhandlat med SKR och Sobona om nya skärpta regler för att säkra att medlemmarna i regioner, kommuner och kommunala bolag får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Bakgrunden är att EU-kommissionen ifrågasatt om kollektivavtalet AB uppfyller arbetstidsdirektivets krav i alla delar.

– Vi ser det som en seger, både för Vårdförbundet och den svenska modellen. Att parterna faktiskt lyckats komma överens och dessutom i en förhandling under fredsplikt, det är ett styrkebesked, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

– Äntligen får vi till tydliga regler som slår fast rätten till minst 11 timmars dygnsvila och att arbete och vila ska alternera. De nya reglerna gör det också möjligt för den enskilde att se när man ska arbeta och när man ska få sin vila – så är det inte alltid idag. Det här kommer att innebära stora förbättringar för de medlemmar som arbetar dygnets alla timmar och ge dem bättre arbetsmiljö och möjlighet till ordentlig vila och återhämtning, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Vårdförbundet har under många år arbetat hårt för ett hållbart yrkesliv med förbättrade villkor i främst dygnet-runt-verksamhet, där arbete dag-kväll-natt innebär att medlemmarna ofta inte får tillräckligt med vila och återhämtning mellan arbetspassen, utan beordras att arbeta mycket övertid.

– Vi har kommit en god bit på väg, och de skärpta reglerna kring dygnsvilan är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Reglerna gällande dygnsvila skärps, både vad gäller planerad arbetstidsförläggning och oförutsedda händelser. Det blir tydligare skrivningar om när en arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila och på vilket sätt den ska ges. 

− Varje individ har rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Undantag från den regeln får bara göras om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren ska nu också göra en noggrann sammanvägning av individens rätt till dygnsvila och verksamhetens behov samt prova om andra alternativ finns, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

En arbetstidsnämnd och ett arbetstidsråd ska bistå de lokala parterna med råd och stöd kring de nya reglerna.

− Det är många förändringar som nu ska till, kopplade både till schemaläggning, systemutveckling och hur verksamheterna organiseras. För att övergången till de nya skärpta reglerna ska gå så smidigt som möjligt kommer Vårdförbundet tillsammans med övriga fackliga parter och SKR/Sobona att ha en tät dialog fram till 1 oktober nästa år. Vi ser även ett stort värde i att kunna lyfta frågor till både arbetstidsråd och arbetstidsnämnd, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

I stora drag innebär förändringarna:

  • att medlem garanteras minst 11 timmars dygnsvila
  • att arbete och vila ska alternera
  • att det i schemat blir tydligt för medlem när arbete och vila ska infalla
  • att undantag från minst 11 timmars dygnsvila är just undantag och att dessa har staket som ska säkra individens skydd
  • att arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila
  • att det inte görs något löneavdrag då kompenserande vila förläggs under ordinarie arbetstid
  • att fackets inflytande stärks när det gäller planerade undantag
  • att gemensamma utvärderingar och handlingsplaner säkrar att reglerna efterlevs
  • att ett Arbetstidsråd och en Arbetstidsnämnd inrättas för att hantera principiella frågor mellan parterna

Varför dröjer det innan förändringarna börjar att gälla?

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2023. Anledningen till att det dröjer tills nästa höst är att arbetsgivarna behöver tid på sig att både ställa om arbetet med schemaläggning och hur vården planeras. Det behöver också göras anpassningar i schemasystemen, så att det tydligt framgår när arbete, vila och kompenserande vila ska infalla.

Mer information kommer i början av 2023.