För Vårdförbundets barnmorskor är kvinnors rätt att själva besluta om sin reproduktion ett grundfundament och en fråga om jämställdhet, som tyvärr behöver vaktas trots att vi lever i ett av världens mest progressiva länder. Det finns en stark uppslutning bakom svensk abortlagstiftning, men de senaste årens politiska debatt om abortfrågor visar att vi måste fortsätta påminna om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. På internationella kvinnodagen står Vårdförbundet därför upp mot de krafter som försöker linda in aborten i samhällsmoralism där kvinnan görs till mördare, där tidsgränserna för abort ifrågasätts eller där det felaktigt framställs att barnmorskeskrået vill ha rätt att vägra utföra abort (s.k. samvetsfrihet).

- Vårdförbundet organiserar majoriteten av landets barnmorskor och den här yrkesgruppen följer med irritation den politiska debatt som ibland blossar upp i Sverige, där olika aktörer försöker erodera en fungerande svensk abortlagstiftning genom att föreslå sänkta tidsgränserna för abort, eller att legitimerade barnmorskor ska ha rätt att vägra att utföra aborter av så kallad ”samvetsfrihet”. Abortlagen från 1974 behöver ses över, men definitivt inte när det gäller dessa aspekter, säger Åsa Mörner, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Sverige har en fungerande abortlagstiftning, men Vårdförbundet ser att den är delvis föråldrad när den säger att endast läkare får utföra aborter, när medicinska aborter i praktiken handhas av barnmorskor sedan långt tillbaka. Likaså behöver lagen uppdateras så att den korrekt beskriver att medicinsk abort kan ske i hemmet och inte bara på sjukhus. Vårdförbundet anser att om en utredning tillsätts för att se över abortlagen med intentionen att modernisera den, liksom flera debattörer krävt på sistone, är det viktigt att utredningen har tydliga avgränsningar.

- En eventuell översyn av abortlagen måste avgränsas till bara de frågor som är aktuella nu, det vill säga barnmorskors behörighet att utföra aborter och förskriva abortläkemedel samt att medicinska aborter ska kunna utföras i hemmet. En översyn får inte medföra att aborträtten begränsas eller att samvetsfrihet möjliggörs och det är tyvärr är en reell risk, eftersom det finns politiska krafter som vill se begränsningar i den riktningen, säger Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Rätten till abort handlar om jämställdhet

I grunden handlar rätten till abort om jämställdhet och om kvinnors rättigheter och man behöver inte behöver resa särskilt långt i Europa för att se konsekvenserna när politiken styr bort från detta.

- Samhällen där kvinnor inte har möjlighet att påverka sin egen reproduktion är väsentligt mindre jämställda och de negativa konsekvenserna för kvinnors liv och hälsa är väldokumenterade i forskningen. I grannlandet Polen är abort i praktiken totalförbjudet, trots massiva protester. Färre än 2 000 lagliga aborter görs varje år, men enligt uppskattningar gör ytterligare 200 000 polacker abort varje år, antingen olagligt eller i ett annat land. Det visar att begränsad aborträtt inte minskar antalet aborter - det gör dem bara farligare för kvinnan, säger Åsa Mörner.

När Sydafrika införde en mer liberal abortlag år 1996/1997 minskade förekomsten av infektioner efter aborter med 52 procent. Dock är så kallad samvetsfrihet lagligt där, vilket innebär att vårdpersonal kan vägra att genomföra en viss behandling på grund av att det är emot deras moral eller samvete. En studie av hur samvetsfriheten tillämpas i Sydafrika kom fram till att det användes som ett medel för att motsätta sig abort.

- Så ska vi aldrig ha det i Sverige – legitimerad vårdpersonal ska utföra de arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen, allt annat är att betrakta som vårdvägran. Men samvetsfrihet är tyvärr periodvis en aktuell debatt i Sverige, särskilt sedan Norge infört det och det stöttas av religiösa sammanslutningar, vissa politiker i Sverige och till och med av internationella abortmotståndsrörelser. Sverigedemokrater har motionerat i riksdagen, jurister har argumenterat för samvetsfrihet och KD får återkommande förklara sin syn på abortfrågan av olika anledningar, säger Marie-Charlotte Nilsson.