Nytt samverkansavtal sätter fokus på arbetsmiljö

Det nya samverkansavtalet ska göra det lättare för parterna i kommun och landsting att träffa lokala samverkansavtal som möjliggör delaktighet och inflytande, balans mellan arbete och fritid samt att ta ansvar för verksamheten och utvecklas professionellt.

Det nya centrala samverkansavtalet gäller från 1 november, och endast mellan centrala parter. Det ersätter FAS 05. Parterna är överens om att man ska verka för att avtalet och intentionerna med avtalet får genomslag på lokal nivå.

– Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Samverkan bygger på en bra dialog, att ha mod att pröva idéer och följa upp resultatet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom ett lokalt samverkansavtal kan parterna smidigare hantera både informations- och förhandlingsskyldigheten i MBL och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

– En attraktiv arbetsplats skapas genom goda möjligheter till delaktighet och inflytande, balans mellan arbete och fritid och möjligheter att ta ansvar och utvecklas professionellt, säger Annelie Söderberg.

Fakta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Läkarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och AkademikerAlliansen.

  • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  • Befintliga lokala samverkansavtal gäller tills dess att de sägs upp eller ersätts av nya.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat kring vad som ska göras på individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det slås fast att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen (MBL).
  • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Här kan du läsa hela avtalet

Avtal om samverkan och arbetsmiljö.