Arbetsgivarorganisationen KFS står inför stora förändringar då KFS och Pacta gick samman den 1 januari 2018. För att skapa stabilitet under förändringarna har Vårdförbundet och KFS kommit överens om en ny avtalsperiod som gäller fram till 31 mars 2020. Läs mer om avtalets innehåll gällande lön, sjuklön, arbetsmiljö, arbetstid och särskilda ersättningar.

Avtalet säkerställer att medlemmarna får sin lön reviderad från den 1 april varje år samtidigt som de särskilda ersättningarna räknas upp med 3,2 % 1 juni 2017 och därefter 3,3 % den 1 januari 2019.

Sjuklönen harmoniseras samtidigt till de bestämmelser som gäller i avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det innebär att sjuklönen sjunker något för de som har en årslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Från att ha kompletterat sjukpenningen med 80 % av lönebortfallet kompenseras nu 77,6 %.

Parterna är också överens om att tillsätta följande tre arbetsgrupper med fokus på förbättringar för medlemmarna:

  • Hälsofrämjande arbete. Gruppen får uppdrag att ta fram verktyg eller aktiviteter med syfte att främja en god psykosocial arbetsmiljö och skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.
  • Arbetstid. Gruppen ska se över hur bestämmelserna kring arbetstidsmått, jourtid, beredskap samt arbetstidsförkortning kan anpassas till branschens behov och ett hållbart arbetsliv.
  • Särskilda ersättningar. Gruppen ska utreda förutsättningarna för att införa divisorer eller indexering för de särskilda ersättningarna.