Det nya avtalet med SKL innebär i korthet att vi tillsammans ska arbeta fram former för en central reglering av nattarbetstid, hitta upplägg för karriärutveckling samt se över den lokala lönebildningen.

Vi jobbar när andra är lediga. Det spelar ingen roll om det är nyårshelg eller vardag. Hälso- och sjukvård bedrivs under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anställs med arbetstider som omfattar dag, kväll och natt i ett rullande schema.

Vårdförbundet vill därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden – oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs. Bristen på återhämtning innebär större risker för utmattning, arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis också är en fara för patientsäkerheten.

Nytt kollektivavtal bereder väg för centralt avtal

Vägvalet inför avtalsrörelsen 2016 handlade om att säga upp avtalet HÖK 11 och lämna yrkande om att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden eller att förlänga avtalet.
Det vi har kommit överens om är ett kollektivavtal som ger oss förutsättningar att tillsammans med SKL arbeta fram en arbetstidsreglering för vården som ger vila och återhämtning i samband med arbetstid förlagd på natten.

Arbetstidsfrågan är komplex och kräver att vi gör ett noggrant arbete i dialog och tillsammans med SKL för att arbetstidsregleringen ska bli långsiktigt hållbar och passa samtliga verksamheter. Avtalet ska även ge möjlighet till lokala avvikelser.

Hur ser tidsplanen ut?

Vi går nu in i ett arbete tillsammans med SKL för att senast den 30 november 2016 träffa en principöverenskommelse om en arbetstidsreglering. Kommer vi inte överens om en principöverenskommelse har vi möjlighet att säga upp avtalet senast den 31 december 2016.
Därefter fortsätter vi att tillsammans med SKL arbeta fram en central överenskommelse om nattarbetstid som ska vara klar senast den 30 november 2017. Om detta inte görs har vi redan då möjlighet att säga upp avtalet senast den 31 december 2017.

Varför tar det tid?

För att sluta ett avtal krävs att båda parter är överens om både problembild och lösningsmodell. Nu har vi och SKL en samsyn i att en reglering av nattarbete måste till. SKL menar dock att vi tillsammans ännu inte har hittat den bästa lösningen som passar för alla verksamheter och som kan byggas på med lokala överenskommelser. Vi behöver sätta oss ner och göra det arbetet.

Vad gäller under tiden?

Redan den 30 november 2017 ska vi ha en central överenskommelse om en arbetstidsbestämmelse som ger vila och återhämtning vid nattarbete. Till dess gäller befintliga bestämmelser i AB och eventuella lokala eller individuella villkor. När vi väl träffat en central överenskommelse följer en implementeringsperiod som behövs för att verksamheter och lönesystem ska anpassas till nya regelverk.

Kan Vårdförbundet fortsätta teckna lokala överenskommelser?

Det är viktigt att vi fortsätter verka för lokala nattarbetstidsavtal. Arbetet med den centrala överenskommelsen kommer att ta nästan 2 år. Under den tiden måste vi se till att våra medlemmar ges tid för vila och återhämtning vid nattarbete.

Fortsätt påverka – fortsätt berätta!

Det är nödvändigt att vi fortsätter att påverka både verksamhetschefer och politiker. Du som medlem är en viktig del av påverkansarbetet.

Dela gärna med dig av egna berättelser kring nattarbete. På Facebook, Instagram och Twitter använder vi #vfnattarbete. Men det går också bra att mejla till nattarbete@vardforbundet.se

Följ arbetet med avsiktsförklaringen

Vårdförbundet kommer löpande att berätta vad som händer, bland annat kommer Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg att blogga om arbetet.

Överenskommelse om två partsarbeten

Karriärutveckling

En mycket viktig fråga för våra yrkesgrupper är möjligheten till utveckling under yrkeslivet. Kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen är också avgörande för hälso- och sjukvårdens kvalitet.

I det avtal som vi och Fysioterapeuterna tecknat med SKL är vi därför överens om att göra ett gemensamt arbete med fokus på karriärutveckling och specialisering.

Arbetet kommer att innehålla:

  • En inventering över tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter.
  • En kartläggning av hur modeller för karriärutveckling och specialisering ser ut i kommuner och landsting och vilken roll de spelar för verksamheternas utveckling.
  • Gemensamma aktiviteter för att sprida erfarenheter till chefer, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda i kommuner och landsting.

Vårdförbundet ser arbetet som en viktig grund för att uppnå fler specialistutbildade och specialisttjänster samt bättre löneutveckling och lönespridning för våra medlemmar.

Lokal lönebildning

Vi har också kommit överens om att fortsätta utveckla den lokala lönebildningen. Vi ska gemensamt med Fysioterapeuterna och SKL undersöka och sprida exempel på lokalt arbete kring verksamhetsmålen och lönebildningen. I detta ingår exempelvis lönekriterier, chefens mandat, lönesamtalet, kompetensutveckling samt kopplingen mellan det personliga bidraget till verksamhetens resultat och den egna löneutvecklingen.

Frågor?

Har du frågor kring avtalet och hur det påverkar dig? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.