Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Det nya avtalet innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg, höjda rörliga ersättningar samt centrala partsarbeten kring hälsosam arbetstidsförläggning, framtidens ambulanssjukvård och säkrad kompetensförsörjning.

Att medlemmarna skulle ha möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid var ett tydligt uppdrag från kongressen 2018. Nu omfattas även privatanställda medlemmar inom Almega Vårdföretagarna Bransch Ambulans.

Nya skrivningar i löneavtalet

Det nya avtalet innehåller flera skrivningar i löneavtalet kring särskilt yrkesskicklig, möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och ökad lönespridning:

 • Skrivningar i Övergripande mål
 • Erfarenhet, särskild yrkesskicklighet och samarbete med kollegor är nya delar i lönesättningsprinciperna
 • Löneprocessen tar upp verksamhetens behov samt redovisning av lönestruktur, lönespridning och löneutveckling
 • Lönesamtalet ska behandla möjlighet till lönekarriär i yrket över tid

Fyra partsarbeten om lön och särskilt yrkesskickliga

 • Årlig uppföljning av hur löneavtalet tillämpas (fördelning av löneökningar, hur lönespridning påverkas, hur särskilt yrkesskickliga hanteras samt hur processen upplevs)
 • Informationsmaterial som klargör förändringarna i löneavtalet (underlag till medlemmar/förtroendevalda och lokala arbetsgivare för att snabbt kunna sätta sig in i begreppen så att de kan omsättas i lönerevisionen 2021)
 • Stödmaterial för lönesamtal (att använda i dialog chef-medarbetare och i andra sammanhang där kompetens, erfarenhet och den praktiska kunskap som särskilt yrkesskickliga har diskuteras)
 • Digital konferens för chefer och förtroendevalda gällande:
  - Särskild yrkesskicklighet och vikten av lönekarriär i yrket över tid
  - Specifikt chefsstöd
  - Exempel på statistik (ökad lönespridning, fördelning över percentiler och åldrar, olika sätt att mäta) som ger bättre förutsättningar till dialog om särskilt yrkesskickliga

Två förbättringar gällande föräldraledighetstillägget

Utbetalningen ska från och med  1 januari 2022 ske en gång i månaden, i stället för som idag då du får hälften i början och den andra hälften efter att du varit tillbaka i arbete under tre månader. Kravet på återgång i tjänst i tre månader efter föräldraledighet försvinner också.

Höjda rörliga ersättningar

Rörliga ersättningar (ob, beredskap och förskjuten arbetstid) höjs med 3 procent från 1 juli 2021 och med 2,4 procent från 1 juli 2022.

Partsarbete om utveckling av framtidens ambulanssjukvård och Akademisk specialisttjänstgöring, AST

Arbete om ambulanssjukvårdens framtida förmåga att ge vård, med utgångspunkt i kompetensnivå och ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt.

Uppföljning av hur AST-avtalet har tillämpats hittills och att gemensamt undersöka vilka faktorer som skulle kunna bidra till att fler företag erbjuder utbildningsanställningar enligt AST-modellen.

Partsarbete om en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning

Arbetet ska ge centrala parters syn på förutsättningarna för en väl fungerande arbetstidsförläggning och att stödja ett lokalt arbete i förläggningsfrågor. Utifrån behoven i verksamheten kommer fokus läggas på medarbetares behov av vila och återhämning vid nattarbete, mellan arbetspass och behovet av sammanhängande semester samt förutsättningar vid jour och beredskap.

Parterna ska också diskutera såväl den enskildes, inte minst föräldrars, behov av anpassning och flexibilitet som företagens behov av en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.

Arbetsgruppen ska ta fram ett stöd för lokala parter och där ange ett antal förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning och vad som behöver beaktas gällande verksamheten, arbetstidsförläggningen och arbetsmiljön.

Förenklat förfarande vid avlutning av anställning för den som uppnått LAS-ålder

Ömsesidig skriftlig underrättelse 2 månader innan åldern uppnåtts, 1 månad därefter.

Har du frågor kring det nya avtalet, kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.