Bättre villkor för nattarbete och möjlighet till Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är de två stora nyheterna i det centrala avtal som slutits mellan Vårdförbundet och KFO.

- Det är mycket glädjande att vi har fått igenom en förkortning av arbetstid för de som arbetar ständig natt. Hälsosamma arbetstider och rätt kompetens är en förutsättning för att kunna utföra god och patientsäker vård i världsklass. Det känns därför väldigt bra att våra medlemmar i kooperativa och idéburna verksamheter nu får motsvarande veckoarbetstidsmått vid ständig nattjänstgöring som finns hos våra medlemmar i landsting, regioner och inom privat ambulans. Nu återstår att resterande privata företag inom vården följer efter, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

- En annan glädjande nyhet är att utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell, Akademisk specialisttjänstgöring, AST, nu också finns med i avtalet med KFO. Sjuksköterskor kan ges möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen lön inom ramen för sin anställning och med kollektivavtal. Kompetensförsörjningen i vården kommer fortsatt vara en stor och viktig fråga och AST bidrar till att rätt kompetens kan rekryteras och stanna kvar i verksamheterna, säger Sineva Ribeiro.

Avtalet gäller från och med 1 januari 2018, men olika delar i avtalet börjar gälla vid olika tidpunkter.

Sänkt veckoarbetstid vid ständig nattjänstgöring

Arbetstid vid ständig nattjänstgöring ändras genom sänkt veckoarbetstid till i genomsnitt 34 timmar och 20 minuter.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST

En ny anställningsform införs för Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Genom utbildningsanställning för sjuksköterska under akademisk specialistutbildning kan sjuksköterskor specialistutbilda sig med bibehållen lön inom ramen för anställning och kollektivavtal.

Höjda OB-tillägg

OB-nivåerna höjs från 1 januari 2018 och sedan sker ytterligare en höjning från och med 1 januari 2019.

Höjd ersättning för beredskap

Ersättning vid beredskapstjänst höjs från och med 1 januari 2019.

Bättre villkor för föräldralediga

Antalet dagar med föräldralön utökas, från tidigare 120 dagar till 150 dagar (60 dagar gäller för arbetstagare som varit anställd kortare tid än två år). Utbetalningar kommer ske löpande under föräldraledigheten istället för efteråt. Detta gäller för arbetstagare vars barn är födda från och med 1 januari 2018.

Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal om arbetstid

I avtalet ges arbetsgivare och arbetstagarorganisation möjlighet att komma överens om lokalt kollektivavtal om arbetstid. Ett sådant lokalt kollektivavtal ska syfta till att anpassa arbetstidens förläggning till såväl verksamhetens krav som till de anställdas olika önskemål och behov.

Principöverenskommelse om hälsosamma arbetstider

Centrala parter ska verka för att stödja ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv genom att i gemensam dialog följa aktuell forskning gällande hälsosam arbetstid. Centrala parter kommer genomföra årlig avstämning.