Nya regler för dig som inte beviljas sjukpenning

Från 1 juni 2018 ska du som får din sjukpenning indragen från Försäkringskassan själv ansöka om ersättning från försäkringen Särskild AGS-KL-förmån hos AFA Försäkring. Den nya bestämmelsen gäller om du är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag (med centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB) och bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Ändringen beror på att den nya försäkringen ersätter bestämmelserna i det centrala kollektivavtalet AB om att arbetsgivare betalar ut sjuklön till den arbetstagare som har fått sin sjukpenning indragen. Bestämmelserna i AB gäller inte längre och arbetsgivaren kommer därför inte betala sjuklön i de nya fall då Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning. Bestämmelserna i AB har alltså ersatts av den nya försäkringen Särskild AGS-KL-förmån. För att kunna få ersättning från försäkringen behöver du göra en anmälan till AFA Försäkring.

Ändringen ger mer rättvis bedömning

AFA Försäkring ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och kommer att administrera den nya försäkringen. Detta innebär att AFA Försäkring tar emot din anmälan om ersättning, beslutar om och betalar ut ersättning. Jämfört med tidigare, då detta hanterades av din arbetsgivare, så blir det nu en mer rättvis och rättssäker process i och med att AFA Försäkring kommer att administrera alla ärenden i landet och därmed kunna ha en enhetlig praxis. Det innebär också att Vårdförbundet och de andra centrala parterna nu kommer kunna få information och statistik för uppföljning från AFA Försäkring om exempelvis hur många ärenden som AFA Försäkring handlägger.

Detta gäller även fortsättningsvis från och med 1 juni

  • Du kan som tidigare få ersättning, i högst 180 dagar, utifrån att Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning (även kallat indragen sjukpenning). Försäkringskassan ska ha motiverat beslutet med att sjukpenning inte betalas ut på grund av att du bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Den stora skillnaden nu jämfört med tidigare är att du får ersättningen utbetalad av AFA Försäkring istället för av din arbetsgivare.
  • Du behöver precis som tidigare anmäla dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Detta har betydelse för att exempelvis kunna få sjukpenning vid ett senare tillfälle.
  • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kvarstår som tidigare genom hela rehabiliteringsprocessen.

Detta är nytt från och med 1 juni:

1. Du behöver själv göra en anmälan hos AFA Försäkring för att få ersättning.

Gör anmälan på AFA Försäkrings hemsida.

Din arbetsgivare har inte något krav på sig om att informera dig om den nya försäkringen eller att anmäla ditt ärende till AFA Försäkring, men förhoppningsvis kan arbetsgivaren både informera och bistå om du behöver hjälp med din anmälan.

Du kan inte anmäla ditt ärende till AFA Försäkring i förväg, utan som tidigast den dag som sjukpenningen inte beviljas (blir indragen). Anmäl därför till AFA Försäkring när du har fått ditt beslut från Försäkringskassan. Du ska samtidigt ha beviljats ledighet från arbetsgivaren på grund av sjukdom. Ledigheten ska styrkas med ett läkarintyg.

Det som du behöver bifoga din anmälan till AFA Försäkring är:

  • Försäkringskassans beslut om att sjukpenning inte beviljas. Beslutet ska motiveras med att sjukpenning inte beviljas på grund av att du bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
  • Läkarintyg för den aktuella perioden.

2. Det finns numera möjlighet att pausa utbetalningar av ersättning för vissa ledigheter

Om du är ledig på grund av annan orsak än sjukdom så upphör ersättning att betalas ut. Numera finns dock undantag från detta som gäller vid följande ledigheter:

  • ferieledighet med ferielön
  • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön
  • semester om högst 30 dagar
  • period om högst 14 dagar vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn.

Under dessa ledigheter kan ersättning inte betalas ut, men ledigheten är så kallad överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna.  I praktiken innebär det att de 180 ersättningsdagarna pausas under ledigheten och att de kan börja betalas ut igen efter ledighetsperioden.

Du behöver anmäla ändrade förhållanden, så som ledigheter, till AFA Försäkring.

3. Ersättning kan nu betalas ut retroaktivt

Tidigare så kunde ersättning som tidigast betalas ut från det att arbetsgivaren hade fått kännedom om att sjukpenning inte beviljats (om inte arbetsgivaren valde att betala för perioden innan kännedom), men nu utges ersättning även retroaktivt. Det innebär att du i efterhand kan få ersättning utbetalad för perioden från det att sjukpenning upphört att betalas ut till det att AFA Försäkring börjar betala ersättning från försäkringen.

4. Försäkringsförmånen gäller även vid fortsättningsnivå

Tidigare gällde endast ersättning för normalnivå.

5. Försäkringen gäller som längst till månaden innan du fyller 65 år

Information, frågor och anmälan via AFA Försäkrings hemsida

Mer information om försäkringen Särskild AGS-KL-förmån finns på AFA Försäkrings hemsida och det är också på hemsidan som du gör en anmälan om att få ersättning från försäkringen. Om du har frågor om försäkringen så kontaktar du AFA Försäkring.

AFA Försäkrings hemsida.

AFA Försäkrings kundcenter nås på telefonnummer 0771-88 00 99.