Vårdförbundet har låtit Novus undersöka hur förbundets medlemmar ser på sin arbetsplats och sin framtid i yrket. Undersökningen visar att nära hälften har funderat på att byta yrke och lämna hälso- och sjukvården. Hela 61 procent av dem som övervägt att byta yrke är i åldern 30-49 år - och de uppger att dålig arbetsmiljö och dålig lön är huvudskälen.

Dagens vårdköer har ett tydligt samband med bristen på främst specialistsjuksköterskor, men också på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vårdförbundet menar att vårdköerna kommer att fortsätta att öka och patientsäkerheten hotas, om inte arbetsgivarparterna SKL och Sobona går Vårdförbundet till mötes i årets stora avtalsrörelse.  

Vårdförbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är centrala för en fungerande och patientsäker vård. Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen sjuksköterskor per invånare i Sverige är väsentligt lägre än i övriga Norden. Bristen gör att vårdplatser stängs och vårdköerna växer. Enligt OECD:s rapport Health at a Glance från 2018 har Sverige det lägsta antalet disponibla vårdplatser i EU – 2,4 per 1 000 invånare.

- Det är allvarligt att så många 70- och 80-talister har funderat på att lämna vården. Samtidigt är det en tydlig signal till arbetsgivarna om att man inte längre ställer upp på dåliga arbetsvillkor. Medlemmarna ser också att man slår i löneglastaket redan vid 35 års ålder och börjar då naturligtvis fundera över sin framtid i yrket, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Nära hälften har funderat på att byta yrke

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ser på sin arbetsplats och på sin framtid i yrket. Enkäten genomfördes den 5-13 februari, via en medlemspanel som är representativ för hela medlemsgruppen. Resultaten visar bland annat att (grupper som signifikant sticker ut inom parentes):

45 % har funderat på att byta yrke och lämna vården. (61 % av åldersgruppen 30 - 49 år)
64 % av dessa uppger en bättre arbetsmiljö som skäl (72 % av sjuksköterskorna och 71 % av åldersgruppen 30 – 49 år).
52 % uppger en önskan om högre lön som skäl.
18 % uppger att de får nya kollegor minst en gång i månaden.
48 % anser inte att de får lön i takt med utvecklad erfarenhet (54 % arbetar som sjuksköterska).

30 % har bytt arbetsplats minst en gång de senaste tre åren (34 % har jobbat 5 år eller mindre i yrket):
44 % anger kompetensutveckling eller nya utmaningar som skäl.
42 % anger bättre arbetsmiljö som skäl (vanligast i åldersgruppen 30 - 49 år, 49%).
24 % har bytt arbetsplats för att få upp sin lön. (44 % boende i Stockholm, 40 % kommunanställda och 30 % sjuksköterskor med specialistutbildning).

Undersökningen visar tydligt att hälso- och sjukvården riskerar att tappa tusentals medarbetare om inget görs. Årets avtalsrörelse fokuserar på det allra viktigaste - villkor som gör att vi kan behålla och rekrytera ny personal till vårdens nyckelfunktioner, så att invånarna kan få en god och säker vård. Det ansvaret vilar tungt på både politiker och arbetsgivare, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets yrkande till SKL och Sobona i korthet

  • En god löneutveckling för samtliga och en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga om 10 000 kronor mer per månad. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet måste premieras och en större lönespridning måste till.
  • En utvecklad lokal löneprocess som möjliggör en lönekarriär genom hela yrkeslivet.
  • Sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete i kommuner och kommunala bolag, så att samma förutsättningar gäller som i regionerna.
  • En hälsosam arbetstidsförläggning som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv och att kunna planera sin fritid.

Om undersökningen

Genomförd av Novus på uppdrag av Vårdförbundet via webbintervjuer
Antal intervjuer: 1078
Fältperiod: 5–13 februari 2019
Deltagarfrekvens: 57%