Vi har gjort en undersökning hur våra medlemmar upplevt det att arbeta under en pandemi. Medlemmarna har svarat på frågor om beredskap, bemanning, kompetens, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Pandemin har tydliggjort våra professioners betydelse för allmänheten. Det har också blivit tydligt att bemanningen på många arbetsplatser är otillräcklig.

Nu kan du läsa vår rapport:  Att arbeta under en pandemi - Vårdförbundets medlemsundersökning 

Read a summary in english: Working during a pandemic

Vilka upplevelser har medlemmarna haft från att arbeta under en pandemi? Vårdförbundets medlemsundersökning har visat att:

  • Pandemin har tydliggjort våra professioners betydelse för allmänheten. Det har också blivit tydligt att bemanningen på många arbetsplatser är otillräcklig.
  • Bristen på rätt kompetens är den största utmaningen i hälso- och sjukvården. 
    En utmaning som tyvärr har lösts med extrapass, dubbelpass, övertid, bemanningspersonal, andra personalgrupper, indragen semester och omplaceringar.
  • Beredskapen inför en pandemi hade kunnat vara högre, bara var tredje medarbetare kände till om det fanns någon form av pandemiberedskap.
  • Pandemin satte turbo på utvecklingen av digitala vårdtjänster
  • Chefer och ledarna i vården har hamnat i skymundan i pandemin och de har fått utstå press från flera håll.
  • Hälften av cheferna har haft större eller mindre problem med skyddsutrustning.

I rapporten uppmanar vi Coronakommissionen att i sitt fortsatta arbete uppmärksamma betydelsen av rätt kompetens inom fler delar av hälso- och sjukvården.

Kort om undersökningen

Medlemsundersökningen genomfördes under november 2020. Nästan 15000 medlemmar blev inbjudna att delta i studien och cirka 30 procent valde att delta. Erfarenheterna som beskrivs i undersökningen hämtar medlemmarna främst från fas 1 av Covid-19-pandemin, även om fas 2 var under uppsegling under perioden.