Vårdförbundet och SKL har kommit i mål med avsiktsförklaringen kring hälsosamma arbetstider, som gäller för dig som är anställd i kommun och landsting/region. Fokus ligger på hur vi kan uppnå balans mellan arbete och fritid genom en arbetstidsförläggning som tar hänsyn till behoven hos både verksamheten och dig som medarbetare.

Syftet med den nya avtalsbilagan i HÖK 16 är att den ska vara ett stöd i det lokala arbetet  kring förläggningsfrågor. Den innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som redan finns om arbetsmiljö och arbetstider. Här hittar du HÖK 16 uppdaterad med Bilaga 5a.

Dialogen mellan chef och medarbetare samt mellan lokala parter lyfts fram som en viktig förutsättning. Ett tips är att diskutera frågorna nedan på APT, medarbetarsamtal eller i samverkan.

 • Hur fungerar planeringen av arbetstiden?
 • Vilka möjligheter har medarbetarna till delaktighet och påverkan?
 • Hur fungerar förläggningen av arbetstiden?
 • Hur motsvarar bemanningen vid olika tidpunkter verksamhetens behov och kraven på en god arbetsmiljö?
 • Hur långa är vanligen arbetspassen och vilka möjligheter finns till paus/rast?
 • Hur tillgodoses behoven av dygns- och veckovila?
 • Vilka möjligheter finns att, under arbetstid, delta i utvecklingsaktiviteter, arbetsmöten och APT?
 • Hur är omfattningen av mertid/övertid och hur jämn är fördelningen mellan medarbetare och verksamheter?
 • Vilka krav finns på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid, till exempel vad gäller mertid/övertid samt att delta i jour och beredskap?
 • Hur fungerar gränsdragningen mellan arbete och fritid, till exempel effekter av digitaliseringen och möjligheter att vara ständigt nåbar?
 • Ges tillräckligt med möjlighet till vila och återhämtning? Tas då hänsyn till helheten i arbetstidsförläggningen, till exempel även de krav som kan finnas på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid? Hur påverkas vila och återhämtning av eventuella bisysslor?
 • Finns kunskap hos chefer och medarbetare om hur förläggningen kan påverka arbetsmiljö och hälsa, samt om metoder och råd för att hantera detta?

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvararet för schemaläggning och att personalen får tillräcklig tid för vila och återhämtning, behöver du också själv uppmärksamma hur din hälsa påverkas. Du och dina kollegor har stor kunskap om förebyggande hälsoarbete, så be din förtroendevalda sätta upp en tid då ni kan diskutera vad just er grupp behöver för att uppnå balans!