Medverka i viktig forskning för säker vård

Vill du medverka till att minska arbetsskador och vårdskador? Just nu pågår en forskningsstudie i Linköping som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården som varit med om en riskfylld vårdsituation.

Forskare vid Arbets- och miljö medicin vill intervjua dig som har varit med om en vårdsituation som blev riskfylld för både dig och din patient. Där du skadade dig och där även patienten löpte risk att skada sig eller att dom faktiskt skadade sig. Vill du berätta om dina upplevelser?

I första skedet riktar projektet in sig på dig som arbetar inom Region Östergötland, Region Örebro och Region Jönköping. Men även andra delar i landet borde kunna bidra i studien.

Enligt arbets- och miljömedicin i Linköping finns mycket som talar för att vi i större utsträckning behöver integrera systematiskt patientsäkerhetsarbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en god vårdmiljö.