Vårdförbundet har låtit Novus göra en enkät med över 1 100 medlemmar för att undersöka beredskap och ledighet inom vården under de kommande storhelgerna.

Drygt en av tio uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller slå ihop avdelningar för att lösa ledigheterna. Var tionde svarande har blivit nekade semester på grund av att arbetsgivaren har för låg bemanning och problem med rekrytering. Tre av fyra uppger att de som arbetar under jul- och nyårshelgerna inte erbjuds någon bonus eller extra ersättning.

- Yrkesetiken och lojaliteten mot samhällsuppdraget är extremt hög och personalen gör sitt yttersta för att vården ska fungera även under jul- och nyårshelgerna. Men för exempelvis småbarnsföräldrar så finns det ibland ingen annan möjlighet än att ta ledigt. Och det måste arbetsgivarna givetvis planera utifrån, både så att vården blir patientsäker och att de som ställer upp och arbetar över helgerna får både en rimlig arbetsbelastning och relevant ekonomisk ersättning, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur landets 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor kommer att arbeta under jul- och nyårshelgerna. Det har gjorts genom en medlemspanel som är representativ för hela medlemsgruppen. Enkäten genomfördes under 10-18 december och resultaten visar bland annat att:

 • 1 av 10 har själv blivit nekad semester under jul- och nyårshelgerna
 • Drygt en av tio uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller slå ihop avdelningar för att lösa ledigheterna
 • Drygt en av tio upplever en högre oro för patientsäkerheten under jul- och nyårshelgerna än under övriga året
 • Tre av fyra uppger att de som arbetar under jul- och nyårsledigheterna inte erbjuds bonus eller extra ersättning
 • En av tio uppger att bemanningspersonal används i lägre utsträckning under jul- och nyårshelgerna än under övriga året
 • Många lyfter att tillägget för arbete på obekväm arbetstid borde höjas

- Undersökningen visar att var tionde medlem känner ökad oro för patientsäkerheten under jul- och nyårshelgerna. Oron för patientsäkerheten är tydligt större i åldersgrupperna 30-49 år och bland de som själva blivit nekade ledighet eller har kolleger som blivit nekade ledighet. Det om något är en tydlig signal till arbetsgivarna om att läget kommer att bli ansträngt i julvården, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Här är Vårdförbundets förslag på lösningar till hur vårdgivarna bör arbeta för att bli attraktiva arbetsgivare och därigenom säkra en bättre långsiktig kompetensförsörjning:

 • Börja planera tidigare och mer professionellt inför exempelvis sommar och jul, och det tillsammans med fack och personal, utifrån gemensamma parametrar.
 • Förbättra arbetsvillkoren vad gäller bemanning och arbetstider.
 • Höj lönerna. Löneutvecklingen går för långsamt. Våra medlemmars arbete måste värderas lika högt som andra yrkesgrupper med jämförbar utbildningsnivå.
 • Öka antalet utbildningsplatser och inför fler utbildningsanställningar som görs på betald arbetstid. Alla landsting bör införa Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST, för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor.
 • Inför personcentrerad vård. Våra medlemmar vill arbeta med patienten som aktiv expert, i interprofessionella team där omvårdnadskompetensen har en självklar plats.

Om undersökningen

Genomförd av Novus på uppdrag av Vårdförbundet via webbintervjuer
Antal intervjuer: 1 108
Fältperiod: 10-18 december
Deltagarfrekvens: 44%. Undersökningen är representativ för målgruppen.