Vårdförbundet har tillsammans med parterna på SKL-området arbetat fram ett antal konkreta åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Nu lämnar vi dessutom förslag till regeringen på hur de kan vara med och förstärka våra insatser.

Höga krav i kombination med begränsade resurser bidrar till den höga sjukfrånvaron i vården. Vad som måste till är både förebyggande arbetsmiljöarbete, bättre rehabilitering och åtgärder för snabbare och hållbar återgång till arbete efter sjukskrivning. Vårt mål är att du ska ha de bästa förutsättningarna till ett hälsosamt arbetsliv.

Åtgärdspaketet från parterna omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden.

Tre exempel på åtgärder från parternas sida:

  • Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro.
  • Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning.
  • Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna följer arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.

Åtgärdspaketet omfattar också en rad förslag till regeringen, till exempel bör regeringen:

  • Utveckla möjligheterna att återgå partiellt i arbete i kombination med fortsatt sjukskrivning.
  • Överväga att inom sjukförsäkringen utveckla förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan.
  • Långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovården.
  • Utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Relaterat dokument