Många medlemmar har missgynnats av karensdagen, det avdrag som görs på första sjukdagen. Med de nya reglerna ska avdraget från sjuklönen bli mer rättvist, så att den som arbetar långa pass och komprimerat inte drabbas orimligt hårt vid korttidsfrånvaro. Vårdförbundet har i avtalen fått in en avstämning, för att kunna rätta till orättvisa följder som inte kunnat förutses.

Reglerna om karensdag har länge gjort att den som arbetar komprimerat och i långa pass drabbats orimligt hårt vid sjukdom, eftersom hela passet räknats som karensdag. Självrisken vid korttidssjukdom har alltså varit högre för många av Vårdförbundets medlemmar, eftersom man förlorat en procentuellt högre del av inkomsten jämfört med den som arbetar med jämnt över en vecka.

När riksdagen beslutade om karensavdraget lämnade man till parterna att komma överens om hur beräkning av avdraget ska se ut. Anledningen var att kollektivavtalen innehåller olika lösningar gällande hur sjuklön beräknas.

Vårdförbundet ser detta som en jämställdhetsfråga, och det är också en fråga som lyftes i flera motioner till kongressen 2018. Det är därför viktigt för oss att de nya reglerna lever upp till lagstiftarens intentioner om en mer rättvist självrisk. Därför har vi i samtliga kollektivavtalsförhandlingar drivit frågan om att parterna ska kunna göra en avstämning för att säkra att beräkningarna inte slår orättvist när de väl är i drift. Vårdförbundet har också i samtliga slutna avtal fått in bestämmelser om en sådan avstämning och möjligheten att rätta till oönskade konsekvenser.

Vårdförbundet har hittills kommit överens om förändringar i kollektivavtalen med Sveriges kommuner och landsting SKL, Sobona, Staten, Svenska kyrkan, KFO och Svensk Flygbransch. Almega och Arbetsgivaralliansen återstår.

Fakta

  • Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs vid med sjukfrånvaro.
  • Avdraget ska motsvara 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.
  • Hur beräkningarna ska ske regleras i ditt kollektivavtal, efter förhandling mellan parterna.
  • Vårdförbundet har i avtalet fått in bestämmelser om att en avstämning mellan centrala kollektivavtalsparterna ska göras för att säkra att beräkningarna inte slår orättvist.

Har du frågor kontakta Vårdförbundet Direkt.

 

Läs mer på Försäkringskassans webbplats