I en ny enkät svarar drygt 1 000 medlemmar i Vårdförbundet Student vad de anser om sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Studenterna ger sin VFU ett generellt högt betyg, 4,38 i snitt, men betyget har sjunkit jämfört med 2021 (4,54).

Här kan du läsa VFU-rapporten för 2022

Jönköping University får återigen bäst betyg av studenterna, tätt följt av Högskolan i Kristianstad. Ny på tredje plats är Röda Korsets Högskola. Hela 81 procent av studenterna upplever att de någon gång utnyttjats som extra personal, en ökning från 46 procent 2021. Fler märker av stressen och den dåliga arbetsmiljön hos den personal som ska handleda dem.

Vårdförbundet Student genomför för sjunde året i rad en enkätstudie av studenternas VFU. Studenterna är generellt sett nöjda med sina VFU-placeringar, men tidigare års uppåtgående trend är bruten och för första gången på flera år sjunker betyget. 50,2 procent av studenterna ger sin VFU betyget 5 eller 6, där 6 är högsta betyg. En minskning med drygt 4 procentenheter jämfört med 2021.

- Vårdförbundet Student gratulerar Jönköping University till segern i vår VFU-ranking, för andra året i rad! De rankas som bästa lärosäte för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av studenter som läser till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Landets andra lärosäten bör söka inspiration i hur framgångsrikt Jönköping University lägger upp sina studenters VFU tillsammans med arbetsgivarna inom vården, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

Resultaten visar att bristen på personal med rätt kompetens i vården märks i att man har för få handledare. Hela 41 procent av studenterna uppger att de handletts av annan vårdpersonal än sitt studerade yrke under sin praktik och 40 procent har haft fem eller fler olika handledare under samma praktikperiod. Den tuffa arbetsmiljön märks även på handledarna, vilket får en relativt stor del av studenterna att fundera över sitt yrkesval - 22 procent har övervägt att byta yrke efter sin VFU.

- Vårdförbundet Student oroas av att den tidigare uppåtgående trenden nu är bruten, det går åt helt fel håll när en lägre andel av studenterna är nöjda med sin VFU. Det är också illavarslande att så många studenter upplever att de utnyttjas som extra personal, det är negativt för patientsäkerheten och för kvaliteten på utbildningarna. Det är ytterligare en negativ konsekvens av att vårdens arbetsgivare har problem att rekrytera och behålla rätt kompetens, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

I de fria kommentarerna kan man utläsa att studenterna önskar en bättre förberedelse inför sin VFU, i form av simulering eller andra praktiska övningar. Väl ute i verksamheten tycker studenterna att den bästa metoden för inlärning är Peer Learning, där man tillsammans med en klasskamrat får möjligheten att utvecklas och ta del av varandras kunskap.

Vårdförbundet Student, med sina 10 000 medlemmar, är en del av Vårdförbundet som har 114 000 medlemmar totalt. Hur väl utbildningarna fungerar är centrala för en bättre kompetensförsörjning till vården, där majoriteten av landets regioner sedan åratal rapporterar brist på Vårdförbundets yrkesgrupper.

- Det är viktigt att VFU:n fungerar och blir en positiv upplevelse, så att inte studenter blir avskräckta från dessa livsviktiga yrken. Det kräver att handledarna har rätt kompetens och förutsättningar för sitt viktiga uppdrag att lära upp nästa generation. Det är viktigt att lärosätena tar till sig av de förbättringsförslag Vårdförbundet Student kommer med, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundet Students förslag:

  • Förbättra kommunikationen mellan lärosäte och VFU-placering.
  • Förbättra arbetsmiljön för studenter. Studenterna upplever att arbetsmiljön har försämrats kraftigt i verksamheten, att handledare inte får tillräckligt med tid eller information för att handleda studenter
  • Simuleringar och kliniskt träningscentrum. För att utveckla praktiska färdigheter bör studenter inom alla våra utbildningar ha tillgång till Kliniska Träningscentrum (KTC). KTC bör finnas tillgängligt för egen träning och med drop-in-tider så att studenter kan öva på egen hand likt det går att läsa in teoretiska moment på egen hand.
  • Interprofessionellt lärande (IPL) är en lärandeform som vi anser bör utvecklas och användas i större utsträckning. IPL används ofta mellan sjuksköterskestudenter och läkarstudenter men här finns stora möjligheter att inkludera studenter från flera professioner. Att starta utbildningsenheter där det finns studenter från flera olika professioner tror vi är rätt väg att gå.
  • Peer Learning. Modellen går ut på att studenter går i par och lär av varandra. Att arbeta tillsammans med problemlösning och att hitta svar på frågor är positivt för inlärningen och handledaren kan då fungera som stöd.
  • Tillräckligt många VFU-platser. Lärosäten och regioner behöver gemensamt se till att det finns tillräckligt med VFU-platser och eftersöka platser hos privata vårdgivare, kommuner och andra regioner. Om en lösning är att erbjuda studentplacering i annan region ska studenten få hjälp med boende under VFU-perioden.
  • Studentinflytande. Varje lärosäte bör ha ett programråd där studentrepresentanter ingår. Det finns goda exempel från ett lärosäte i Stockholm där studentrepresentation anses så viktigt att representanterna får tillgodoräkna sig VFU-tid för att delta i lärosätets nämnder och råd.
  • Arbetsmiljö. Att ha en god och hälsosam arbetsmiljö är av vikt för att få studenterna att orka utbildningen, men även för att orka fortsätta ut i arbetslivet. Till arbetsmiljö hör schema och förutsättningar för studenten att planera sin vardag efter VFU, därför vill vi se att schema för VFU finns studenten tillhanda senast två veckor före VFU-starten och att schemat ska gälla för hela VFU-perioden.
  • Studenter ska inte ersätta ordinarie personal. Studenter och handledare ska ges tid och utrymme till reflektion och lärande. Det måste finnas tid för att sitta ner i slutet på passet och sammanfatta och reflektera. Handledare ska ges information om att student kommer och känna till målen med VFU. Varje VFU-period ska inledas med en introduktionsdag där studenten/studenterna får information om verksamheten och där förväntningar och liknande kan diskuteras. En introduktionsdag kan även användas för praktiska göromål såsom rundvisning, behörighet i journalsystem, få skåp i omklädningsrum och liknande.