Vårdproffs går samman för jämlik hälsa i Almedalen

I Almedalen samlades sju organisationer som tillsammans representerar 700 000 anställda i vården för en diskussion om förslag till en mer jämlik hälsa i vården. Ökad kunskap, mer hälsopromotion och bättre samverkan var några av förslagen.

Vision, Sveriges läkarförbund, Sveriges yngre läkarförening, Vårdförbundet, Kommunal, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter bjöd tillsammans in till ett rundabordssamtal i Almedalen för att diskutera olika lösningar på hur vi tillsammans förbättrar förutsättningarna till att öka den jämlika hälsan i samhället och i vården. Kring de runda borden fanns även andra organisationer som exempelvis Sveriges kommuner och landsting och Läkarsällskapet.

Samtalet handlade till stor del om behovet av att öka kunskapen om jämlik hälsa både inom vårdens professioner och i samhället i stort. Flera aktörer belyste värdet av hälsopromotion som man menade även behöver finnas utanför sjukvårdens väggar.

Vikten av samverkan och att ha ett ledarskap där medarbetare är medskapande togs också upp som ett av förslagen.

Johan Larson Vårdförbundets vice ordförande, deltog i samtalet och var nöjd:

- Det var ett väldigt bra samtal med många olika idéer och förslag på hur vi kan arbeta vidare med jämlik hälsa. Jag tycker det känns positivt att fokus läggs på att sprida kunskap. För oss är det viktigt med det kompensatoriska uppdraget och att alltså ge mer resurser till de som behöver det mer och det förmedlade vi också under seminariet, sa han.