Efter flera veckors intensiva och tuffa förhandlingar som lett till betydande förbättringar, har Vårdförbundets styrelse efter en sammanvägd bedömning beslutat att säga ja till ett nytt krislägesavtal. Det nya avtalet innehåller förbättringar med både höjda ersättningar och stärkt skydd för individens vila och återhämtning.

Krislägesavtalet (KLA) togs fram för personal inom kommuner och regioner efter den stora branden i Västmanland 2018. Syftet var att alla som arbetar i en kris ska gå på samma villkor, oavsett arbetsgivare och vilket kollektivavtal som normalt gäller. Krislägesavtalet aktiverades första gången i april 2020 och har använts för att lösa kompetensförsörjningen i tio regioner sedan dess. Att avtalet testats för första gången just under en långvarig pandemi har gjort det tydligt att delar i avtalet inte var anpassade för långvariga kriser.

-  Medlemmarna har slitit hårt under pandemin det senaste året. Vi gick in i dessa förhandlingar med målsättningen att åstadkomma betydligt mer vila och återhämtning samt gränser för hur länge man ska kunna anvisas på krislägesavtalet, eftersom det var just detta som saknats i avtalet. Vårdförbundet har lyssnat på medlemmarnas upplevelse av att vara anvisade på krislägesavtalet och därför tryckt på hårt för bättre möjlighet till vila och återhämtning samt gränser för anvisningstidens längd. Det var inget lätt beslut att säga ja, men styrelsens sammanvägda bedömning är att de förändringar vi har fått igenom är en klar förbättring, säger Sineva Ribeiro förbundsordförande i Vårdförbundet.

Vårdförbundet har under hela pandemin lyft och påtalat de brister i tillämpningen av krislägesavtalet som blivit synliga. Långa anvisningstider, otillräcklig vila och återhämtning mellan anvisningar, överutnyttjande av särskild nödfallsövertid och att alltför få varit med och delat på arbetsbördan har lett till att många medlemmar blivit slutkörda och till och med sagt upp sig för att bli säkra på att få vara lediga.

-  Vågskålarna måste väga jämt mellan arbetsgivarens möjligheter att ta ut extra arbetstid och medlemmarnas möjlighet till vila och återhämtning, särskilt under långvariga kriser. Vi ser att det nya avtalet innehåller både begränsningar för hur länge någon kan vara anvisad, mer vila efter anvisning och högre ersättningar som begränsar ett överutnyttjande. Vi kommer att följa noga hur det nya avtalet tillämpas och också använda oss av möjligheten till central konsultation om vi märker att arbetsgivare avviker från det parterna kommit överens om, säger Sineva Ribeiro.

Det nya krislägesavtalet träder i kraft redan den 1 juli 2021. Det innebär att medlemmar som är anvisade på avtalet vid den tidpunkten får ta del av förbättringarna redan då.

Förändringarna i korthet

  • Arbetsbelastning ska fördelas jämt mellan all personal med adekvat kompetens, för att undvika för hård belastning på individ.
  • Begränsad anvisningstid till högst 4 veckor som kan förlängas med högst 4 veckor (8 veckors anvisning sammanlagt). Inaktivering och ny aktivering av avtalet inom en period av 8 veckor, bryter inte beräkningen av sammanlagd tid. Undantag/ventil: Arbetsgivaren kan, om det inte går att säkra bemanningen på annat sätt och det är ofrånkomligt, anvisa en medarbetare att arbeta ytterligare två veckor åt gången på krislägesavtalet. Arbetsgivaren ska påkalla överläggning och redovisa för åtgärder som vidtagits och övervägningar som gjorts kring individens arbetsmiljö och förutsättningar.
  • Efter sammanlagt 8 veckors anvisning ska medarbetaren ha 12 veckors ”karens” från KLA, det vill säga får inte anvisas under denna tid. Om villkoren för undantag (utöver 8 veckor) föreligger ska medarbetaren ha karens från det att anvisningen upphör. Efter karens kan medarbetaren åter anvisas på KLA.
  • 36 timmars sammanhängande vila i omedelbar anslutning till sista passet på varje anvisning. Om bemanning inte kan säkras och det är ofrånkomligen nödvändigt kan undantag göras. Vilan kan då läggas ut senast inom 3 dagar. Om vilan helt eller delvis sammanfaller med annan inplanerad ledighet (veckovila, semester och kompledighet men inte dygnsvila) ska den tid som sammanfaller tas ut i ledighet vid annat tillfälle så snart som möjligt.
  • Krisersättningen (den ersättning som ges utöver månadslön) höjs från 120 till 130 procent
  • Särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent 
  • Om ingen anvisning sker inom 7 dagar från aktivering upphör aktiveringen att gälla. Detsamma gäller om ingen individ anvisats på sju dagar efter ”sista” anvisningspasset.
  • Central konsultation: Varje lokal part kan påkalla partsgemensam konsultation från centrala parter att bistå vid diskussioner om Krislägesavtalets tillämpning.

Alla anvisningstider, bestämmelse om vila mellan anvisningar och höjda ersättningar räknas från 1 juli.

Här finns hela det nya avtalet som börjar att gälla från och med 1 juli 2021 att läsa:
Krislägesavtal, förhandlingsprotokoll med bilagor.