Inför sommaren – vad gäller kring delegering?

Vem får delegera vad till vem och när? Här får du svaren.

Vad innebär delegering?

Med delegering menas att den som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. De som inte har legitimation eller yrkesexamen på högskolenivå kan inte vara formellt kompetenta.

Vem ansvarar för delegering?

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att personen har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet. En arbetsgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. Det krävs alltid en individuell, professionell bedömning av både behov och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är heller tvungen att ta emot en delegering. Om mottagaren anser att hen saknar den kunskap och den förmåga som krävs ska detta respekteras.

När får man inte delegera?

Delegering får inte användas för att lösa bemanningsproblem, av slentrian eller av ekonomiska skäl.

När får man delegera?

Delegering kan bara användas i undantagsfall om det är förenligt med god och säker vård eller då det framgår av särskild författning. Även om det finns tillräckligt med formellt kompetent personal kan delegering vara en lösning om det bättre motsvarar patienternas behov och samtidigt ger en trygg och säker vård.

Vad gäller kring delegering av läkemedel? Sedan årsskiftet gäller nya regler. Delegering av läkemedelshantering är endast tillåten under dessa förutsättningar:

  • Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som delegeringen är förenlig med god och säker vård.
  • Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.

För den enskilda yrkesutövaren som delegerar en enskild arbetsuppgift ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak gäller för den som tar emot en delegering.

  • Den yrkesutövare som delegerar ska utifrån sitt yrkesansvar alltid ha rätt att inte delegera en arbetsuppgift, om det inte är förenligt med en god och säker vård.
  • Delegering ska alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten.

Läs mer om delegering av läkemedelshantering här.