Hot och våld måste förebyggas av arbetsgivare

På onsdagen diskuterade Vårdförbundet hot och våld i vården med ministrarna Morgan Johansson och Annika Strandhäll. Vi menar att arbetsgivarna måste arbeta förebyggande och att vårdpersonalens kompetens och erfarenheter måste tas tillvara.

- Vårdförbundet är positivt till att regeringen lyfter frågan om hot och våld inom sjukvården. Att Vårdförbundets medlemmar blir utsatta för hot, förolämpningar och våld när de gör sitt arbete är oacceptabelt. Vårdpersonalens yrkesetik säger att alla har rätt till vård och det innebär att personalen i sitt jobb ibland hamnar i utsatta situationer, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Den senaste tidens medierapportering om hot och trakasserier mot personal inom sjukvården har gett större fokus på frågan om säker arbetsmiljö för vårdpersonal. En färsk undersökning* där över 600 svenska sjuksköterskor svarat visar att 82 procent anser att hot eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården är ett problem och att hela 65 procent utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning.

Vårdförbundet framförde krav på att:

• Arbetsgivare ska visa nolltolerans mot hot och våld riktat mot vårdpersonal
Ställ krav på att vårdens arbetsgivare bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap och rutiner, så att personal inte utsätts för risk. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en trygg arbetsmiljö.

• Arbetsgivare ska arbeta förebyggande med riskanalys och säkerhetsplanering
I takt med att samhället förändras behöver också arbetsgivarnas förebyggande arbete kring personalens trygghet ändras. Detta blir extra viktigt framöver när hälso- och sjukvården styrs om mot en allt mer nära vård på vårdcentraler och i hemmen. Mer resurser till det förebyggande arbetet behövs och i det arbetet måste vårdpersonalen vara en aktiv del, som experter på den egna verksamheten.

• Arbetsgivare ska ta ansvar för rapportering och anmälningar
Vårdförbundets uppfattning är att den här typen av händelser sällan anmäls inom sjukvårdens interna rapportsystem och att det finns stora mörkertal. Här behöver arbetsgivaren skapa rutiner så att en tillbudsanmälan verkligen görs. Rutinerna ska göra det enkelt och tryggt för våra medlemmar att rapportera. Alla hot ska polisanmälas av arbetsgivaren.

• Arbetsgivare ska se till att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer
Bemanningen måste planeras så att medarbetare inom vården inte behöver arbeta ensamma i situationer som kan bli hotfulla.

• Samhällets parter måste lära av goda utvecklingsprojekt
Goda exempel finns i exempelvis Malmö, där arbetsgivaren jobbat tillsammans med skyddsombud och andra parter för att få säkerhet och arbetsro. Även Östra sjukhuset och Sahlgrenska i Göteborg arbetar förebyggande. Det finns också initiativ som dialogprojektet MBU, "Människan bakom uniformen", att dra lärdom av.

• Skärpta straff och polisresurser ska fokusera på hälso- och sjukvården
Vårdförbundet är för skärpta straff för angrepp på personal inom hälso- och sjukvården. Svensk lag behöver ge ett tydligare skydd. Polisens resurser bör prioritera hälso- och sjukvården. Signalen från samhället ska vara glasklar: hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal är totalt oacceptabelt.

*Källa: Undersökning som publiceras i "Framtidens Karriär – Sjuksköterska", kommande publikation från NextMedia, oktober 2017