I rapporten rankar över 920 svenska studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. 25 universitet och högskolor ingår i rankingen där högskolan Kristianstad placerar sig på första plats, följt av Högskolan i Halmstad och Jönköping University.

Se filmen där Vårdförbundet Students ordförande Sophia Godau presenterar VFU-rankingen där högskolan Kristianstad placerar sig på första plats, följt av Högskolan i Halmstad och Jönköping University.

I undersökningen har studenterna överlag gett sina VFU-platser ett mycket bra betyg, (skalan 1 till 6) medelvärdet är 4,48. Studenterna tycker att de fick teoretiska kunskaper inför VFU, 83% känner sig väl förberedda teoretiskt inför sin VFU. Många ser att möjligheter att öva på praktiskt  kunskaper och tillämpningar måste öka, 32% önskar mer praktisk färdighetsträning inför VFU.

Däremot är man i år mindre nöjd med stödet från universitet och högskola vad gäller planering och schemaläggning. Rapporten visar också att en del av studenterna upplever lärosätenas planering av studieuppgifter som bristfällig.

VFU rapport 2019

Årets rapport om verksamhetsförlagd utbildning. 

Vårdförbundet Students VFU-Rapport 2019

Långa restider

Det är brist på VFU-platser idag och långa pendlingssträckor till följd av bristen är inte helt oväntat. Något Vårdförbundet Students styrelse tycker bör ses över är tillgång till scheman och möjligheten till återhämtning mellan VFU-passen. Drygt 40 procent (38,5% ) av studenterna har haft en daglig pendlingstid på över en timme, och 47,6% har svarat att de inte fått tillräckligt med vila och återhämtning mellan VFU-passen. 53,7% har inte fått möjlighet till schemat i god tid som enligt Arbetstidslagen 12§ ska vara senast 2 veckor innan arbetspass.

Studenternas arbetsvillkor ser helt olika ut på de olika VFU-placeringarna. Många har långa resetider i kombination med bristande återhämtning, då studenter får kvällspass med direkt efterföljande dagspass samtidigt som lärosätena förutsätter att studenterna genomför studieuppgifter under dessa placeringar.

Arbete som extrapersonal

Ett av de mest oroväckande resultaten i årets VFU-rapport är antalet studenter som under sin VFU känt sig utnyttjade som extrapersonal. Det är nästan hälften (49,9%) av studenterna som svarar att de någon gång under sin VFU känt sig utnyttjad som extra personal.

- Att genomgå en högskoleutbildning är inte en lätt uppgift och vi i studentstyrelse ser att det är viktigt att du som student har rätt till att vara student på VFU. Med detta menar vi att du som student måste få möjlighet till handledning, reflektion och förutsättning för att praktisera dina kunskaper under handledning, säger Sophia Godau ordförande Vårdförbundet student.

Brist på handledare

25,6% av studenterna uppger att de någon gång saknat handledare under sin VFU. Handledaren är en förutsättning för att kunna ge en högkvalitativ VFU där studenten får en grund för att kunna utvecklas i sin framtida yrkesroll.

Utöver bristen på handledare saknar även 50,7% tid för reflektion tillsammans med handledare, något som även Vårdförbundet Student tycker är oroande då vi i tidigare VFU-undersökningar sett att reflektion med handledare är mycket värdefullt för studenter. För att fler ska erbjudas möjligheten krävs fler handledare med specifik kompetens och utbildning inom handledning.

Se filmen där 2019 års VFU-rapport presenteras av Sophia Godau, ordförande för Vårdförbundet Student.