Vårdförbundet har sagt upp det centrala kollektivavtalet HÖK 19 och lämnat ett yrkande till SKR och Sobona som ska ge dig som medlem bättre förutsättningar att få ett jämställt och hållbart yrkesliv.

Ansvaret för vårdens kompetensförsörjning vilar ytterst på politiker i regioner och kommuner. Men för att medlemmar ute i verksamheterna ska vilja stanna kvar och kunna leverera på politikernas löften till invånarna, krävs både en bättre arbetsmiljö och ekonomiska resurser till rätt kompetens i tillräcklig omfattning.

– Medlemmar måste få ett hållbart yrkesliv och inte behöva gå ner i arbetstid eller drabbas av etisk stress. För det krävs både stora satsningar på arbetsmiljön och att hålla i arbetet med jämställda livslöner och kompetensutvecklingen. Vi ser också att chefens förutsättningar är viktiga för medlemmarnas arbetsmiljö och vilja att stanna kvar. Detta är huvudpunkterna i det yrkande som vi lämnat till SKR och Sobona inför vårens förhandlingar om HÖK 22, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Ett hållbart yrkesliv med en arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete och inte leder till ohälsa

Idag är det en alldeles för hög arbetsbelastning på grund av för få kollegor med rätt kompetens. Det är också brist på förutsägbarhet och framförhållning i personalens scheman, ohälsosam schemaläggning med otillräcklig vila och återhämtning, för stor personalomsättning och brist på inflytande och tillit till professionerna. Arbetstidsförläggningen, övertiden och den dåliga arbetsmiljön sliter på hälsan och gör många sjuka.

En hälsosam arbetstidsförläggning innebär möjlighet att få tillräcklig vila och återhämtning. Det handlar om allt från möjlighet till rast och kortare pauser under arbetspassen till dygnsvila, veckovila, semester och att all tid på arbetet inte kan vara patientnära arbete. Det måste dessutom finnas utrymme för bland annat kompetensutveckling, tillräcklig tid till för- och efterarbete, tid för reflektion, kollegiala samtal samt tid för att utveckla arbetsformer och verksamheten.

Medlemmar måste ges inflytande och förutsättningar att utöva sitt yrke på ett hälsosamt, hållbart och patientsäkert sätt. Det är också en hygienfaktor att kunna förena arbetsliv med ett socialt liv utanför jobbet.

Fortsatt arbeta för jämställda livslöner

Skrivningarna i HÖK 19 rörande prioritering av erfarna och särskilt yrkesskickliga har givit resultat – vi ser en trendförskjutning där lönenivåerna för särskilt yrkesskickliga i samtliga våra fyra yrkesgrupper har ökat i förhållande till övriga.

– Lönespridningen har dock inte ökat i den utsträckning som vi önskat. Vi ser därför ett fortsatt behov av att hålla i prioriteringen av erfarna och särskilt yrkesskickliga för att skapa möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och att öka lönespridningen, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

Utrymme för fortbildning, kompetensutveckling och karriär

Trots bristen på både barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har arbetsgivare inte vidtagit vare sig tillräckliga eller rätt åtgärder för att skapa attraktiva arbetsplatser som lockar och behåller rätt kompetens i tillräcklig omfattning.

Medlemmarna måste kunna arbeta i en miljö där både den egna hälsan, utvecklingen i yrket och patientsäkerheten värnas. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för att verksamheterna bemannas med rätt kompetens och tillräckliga resurser, möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling under hela yrkeslivet, tydliga karriärvägar, tid till reflektion, eftertanke, kollegiala samtal och handledning.

Chefers förutsättningar för ansvar för bemanning, arbetsmiljö och patientsäkerhet

Studier visar att chefer i kvinnodominerade verksamheter ofta har sämre förutsättningar för sitt chefsuppdrag, än chefer i mer mansdominerade tekniska verksamheter.

Chefers förutsättningar att leda har stor betydelse för hur kunskapen hos professionerna kommer till bäst nytta och hur teamarbetet utvecklas. Då är chefens tillgång till administrativt stöd, möjlighet till dialog med sin egen chef samt kollegiala samtal avgörande. Chefer måste få arbeta förebyggande och långsiktigt för att kunna ta både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvaret och samtidigt finnas till för medarbetarna.

Om avtalet HÖK 19

Det centrala kollektivavtalet Huvudöverenskommelse HÖK 19 gäller mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Avtalet är uppsagt och löper ut den 31 mars 2022. Avtalet ska nu omförhandlas med start efter årsskiftet.

Avtalet omfattar cirka 77 000 medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag.