Förbättringar i kollektivavtalet för dig i kommun och landsting

Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs din OB- och helgersättning.

Förändringarna gäller från 14 juni 2017. De höjda ersättningarna gäller dock retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd i kommun, landsting, region alternativt i kommunala bolag och  kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Förändringar

Arbetsmiljön

I första paragrafen har tillförts en skrivning om vikten av att skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö samt om individens inflytande över arbetstidsförläggning.

OB-ersättning

Ersättning för obekväm arbetstid höjs enligt märket inom industrin under kommande 3 år (totalt 6,5 procent) I mom. 1 har det tillförts en anmärkning som innebär att med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton. Det innebär att förhöjt O-tillägg A som utges mellan kl. 22–06 nu ges även natt mot helgdagsafton.

Jour och beredskap

§ 22 mom 1: Stycket om att jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning som är absolut nödvändig inleder momentet.

Ersättning för jour och beredskap

Procentsatserna avseende ersättning för jour och beredskap höjs. Gränsen för när den högre ersättningen utges sänks från 150 till 130 timmar.

Den förhöjda ersättningen under helg höjs från 100 procent till 110 procent av lönen.

Möjlighet att förfoga över övertid/mertid

I § 13 mom. 7 b) och c) tillförs möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat uttag av extra övertid samt uttag av extra mertid. Det innebär att lokala parter nu kan förfoga över såväl allmän som extra övertid/mertid. Detta möjliggör till exempel att lokala parter kan komma överens om en annan gräns för vad som ska vara allmän övertid/mertid respektive extra övertid/mertid. Sparad övertid I § 20 begränsas antalet sparade övertidstimmar till högst 200. För överstigande timmar ges ekonomisk ersättning (överenskommelsen gjordes redan hösten 2016 men förs nu in i AB istället för i protokollsanteckningar).

Semesterdagar

Antalet sparade semesterdagar enl § 27 sänks från 40 till 30 från och med 2018-01-01. Den som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att man inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022. Motivering till detta är att Semesterlagen är en skyddslag och att man ska ta ut sin semester och inte spara den. Det är alltså ytterst en arbetsmiljöfråga. Förstagångsbesök hos tandläkare I § 28 mom 11 tillförs rätt till förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall

Bisyssla

Om du får en bisyssla ska man du på eget initiativ anmäla denna till arbetsgivaren enligt § 8.

Åtgärder för att förebygga ohälsa

Ett partsgemensamt arbete skall genomföras för att stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa. AB § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och blir en försäkringslösning i AGS-KL from 1 januari 2018. Sjuklön utges för tid i sjukperioden under högst 180 kalenderdagar. Denna försäkringslösning vet vi dock inte ännu om den är genomförbar.

Turordning

§ 35 Tillämpningsanvisningar vid enmanskrets. För det fall det efter sammanläggning av driftsenheter som beslutats av arbetsgivaren identifieras turordningskrets som endast består av en person, ska på begäran av berörd facklig organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, sammanläggning ske av samtliga driftsenheter inom förvaltningen på orten. För det fall det enbart finns en driftsenhet inom förvaltningen på orten så kan berörd facklig organisation begära sammanläggning av upp till tre driftsenheter inom förvaltningen i arbetsgivarens hela verksamhet.